Νόμος 4070/12 - Άρθρο 187

Άρθρο 187: Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας Προώθησης και Ανάπτυξης Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία Marketing Greece Ανώνυμη Εταιρεία Προώθησης και Ανάπτυξης του Τουρισμού και με το διακριτικό τίτλο Marketing Greece Ανώνυμη Εταιρεία. Μόνοι της μέτοχοι είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και το Ελληνικό Δημόσιο και η ιδρυτική της πράξη θα διέπεται από τους όρους του παρόντος άρθρου, καθώς και εκείνους οι οποίοι θα συμφωνηθούν μεταξύ των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Την ιδρυτική πράξη εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν οι ανωτέρω Υπουργοί και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

 

2. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων της Περιφέρειας Αττικής.

 

3. Η εταιρεία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

 

4. Η Εταιρεία διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του νόμου αυτού και, για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από το νόμο αυτόν, από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, ενώ εξαιρείται από τις διατάξεις που αφορούν το δημόσιο τομέα.

 

5. Σκοπός της εταιρίας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων προβολής και διαφήμισης του ελληνικού τουρισμού διεθνώς, αλλά και στο εσωτερικό. Επίσης, η μελέτη και έρευνα της διεθνούς και εγχώριας τουριστικής αγοράς, η σύνταξη προτάσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος ταυτοποίησης (branding system) για τον ελληνικό τουρισμό σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κατά κατηγορία επίπεδο, καθώς και συναφείς με την υποστήριξη του τουρισμού δραστηριότητες.

 

6. Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και λήγει την 31-12-2060.

 

7. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε 1.000.000,00 €, διαιρούμενο σε 100.000 ονομαστικές και δεσμευμένες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 € καθεμίας. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσοστό 70%, θα εισφέρει το ποσό των 700,000,00 € σε μετρητά και θα αναλάβει 70.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 € η καθεμία. Το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά ποσοστό 30%, θα εισφέρει το ποσό των 300.000,00 € σε μετρητά και θα αναλάβει 30.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,00 € η καθεμία. Σε περίπτωση που το μετοχικό κεφάλαιο δεν έχει καταβληθεί στο σύνολό του εντός εννεαμήνου από την έναρξη της διάρκειας της εταιρείας, αυτή λύεται.

 

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι εννεαμελές, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και η θητεία του είναι πενταετής.

 

9. Ο Μέτοχος Ελληνικό Δημόσιο, με κοινή δήλωση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού, έχει δικαίωμα να διορίσει το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

10. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ορίζεται από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί την επιλογή του στα μέλη που θα ορίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο, τα οποία και έχουν δικαίωμα να εκφράσουν τις ενδεχόμενες επιφυλάξεις τους, τις οποίες ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι επίσης υποχρεωμένος να λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας για τα τρία πρώτα έτη της λειτουργίας της θα ορίζεται με τη σύμφωνη γνώμη του Ελληνικού Δημοσίου.

 

11. Η εταιρεία δεν θα διανέμει κέρδη, εκτός αν υπάρχει ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευση των μετόχων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 3/4 αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 43 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.