Νόμος 4070/12 - Άρθρο 121

Άρθρο 121: Τροποποιήσεις - Προσθήκες στο νόμο 3920/2011 (ΦΕΚ 33/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η δεύτερη πρόταση της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά όσον αφορά την ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου αστικού σιδηροδρόμου και Τραμ Ανώνυμη Εταιρεία στην Περιφέρεια Αττικής ο σχεδιασμός των σχετικών έργων εκπονείται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και η μελέτη και εκτέλεση γίνεται από την Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία. Επίσης η Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία από την δημοσίευση του παρόντος νόμου υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα του Κυρίου του Έργου και της αναθέτουσας Αρχής, σε όλες τις διαδικασίες για την σύναψη οποιασδήποτε μορφής και είδους σύμβασης κατόπιν διαγωνισμού, που βρίσκεται σε εξέλιξη και προκηρύχθηκε από τις εταιρείες Τραμ Ανώνυμη Εταιρεία και Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία, οι οποίες αφορούν την υλοποίηση της ανάπτυξης και επέκτασης των αντίστοιχων δικτύων. Οι συμβάσεις μελετών ή έργων ή προμηθειών των εταιρειών Τραμ Ανώνυμη Εταιρεία και Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία, που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα ολοκληρωθούν, θα παραληφθούν, και θα εκκαθαριστούν από την Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία στην οποία απορροφήθηκαν οι ανωτέρω ανώνυμες εταιρείες.}

 

2. Η περίπτωση η' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο σχεδιασμός σταθμών μετεπιβίβασης μεταξύ των δημόσιων συγκοινωνιακών μέσων, καθώς και μεταξύ ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων και δημόσιων μέσων μεταφοράς, ενώ τα αντίστοιχα έργα μελετώνται και εκτελούνται από την Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης ι)ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και μετά τις λέξεις Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία, προστίθεται η φράση:

 

{και οι οποίες μελέτες και προμήθειες των οχημάτων σταθερής τροχιάς διενεργούνται από την εταιρεία Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία.}

 

4. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{δ. συντήρηση, επισκευή, χρησιμοποίηση και αξιοποίηση του τροχαίου και λοιπού υλικού τους σε συμφωνία με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και}

 

5. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{στ. Αναφορικά με τα έργα που εκτελεί η Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρεία για λογαριασμό του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, η Σταθερές Συγκοινωνίες Ανώνυμη Εταιρεία θα συμπράττει σε όλα τα στάδια παραλαβής με συμμετοχή εκπροσωπών της στις αντίστοιχες επιτροπές.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.