Νόμος 4070/12 - Άρθρο 117

Άρθρο 117


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 12 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 12: Κυρώσεις

 

1. Στους οδηγούς, τις μεταφορικές επιχειρήσεις και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία που παραβιάζουν τις διατάξεις του Κανονισμού 3821/1985 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή κατά περίπτωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας της Γενεύης του 1970 για την Εργασία των Πληρωμάτων των Οχημάτων που εκτελούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (AETR), όπως έχει κυρωθεί και ισχύει κάθε φορά στην Ελλάδα, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

 

α. Στον οδηγό, διοικητικό πρόστιμο από 50 € μέχρι 1.000 €. Σε περίπτωση υποτροπής σε πολύ σοβαρή παράβαση εντός έτους αφαιρείται η άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα από 10 ημέρες μέχρι 1 μήνα.

 

β. Στη μεταφορική επιχείρηση, διοικητικό πρόστιμο από 200 € μέχρι 4.000 €. Με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος μπορεί να ορίζεται για ορισμένες ή όλες τις πολύ σοβαρές παραβάσεις ως πρόσθετη διοικητική κύρωση η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του οχήματος για χρονικό διάστημα πινακίδων από 10 ημέρες έως 2 μήνες.

 

γ. Στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο, διοικητικό πρόστιμο από 2.000 € μέχρι 4.000 €. Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας για χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 3 μήνες.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατατάσσονται οι παραβάσεις του Κανονισμού 3821/1985 του Συμβουλίου, του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας της Γενεύης του 1970 για την Εργασία των Πληρωμάτων των Οχημάτων που εκτελούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (AETR) από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητά τους και καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις εντός των ορίων της παραγράφου 1 και ανάλογα με τη σοβαρότητα κάθε παράβασης.

 

3. Για την επιβολή και είσπραξη των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων από τα όργανα ελέγχου του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006) εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3446/2006 όπως ισχύει κάθε φορά και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.