Νόμος 4070/12 - Άρθρο 109

Άρθρο 109: Αίτηση - Δικαιολογητικά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση άδειας επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου υποχρεούνται να καταθέσουν στην οικεία Περιφέρεια: (α) αίτηση με τα στοιχεία της παραγράφου 5 του άρθρου 106 του παρόντος νόμου, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του και (β) φάκελο δικαιολογητικών, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

 

2. Για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 107 και 108, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν εκδοθεί, πλην των δικαιολογητικών (i) και (ii) της ενότητας Β' της παρούσας παραγράφου, μετά την πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης των οικείων Περιφερειαρχών του άρθρου 106:

 

(Α) Για τα φυσικά πρόσωπα

 

(i) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

 

(ii) Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση (α) του παρόντος νόμου.

 

(iii) Φορολογική ενημερότητα.

 

(iv) Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.

 

(v) Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του παρόντος νόμου, ποσού 5.000 € για κάθε μία αιτούμενη άδεια επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου.

 

(vi) Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από 5 άδειες επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά τους για τη στάθμευση του συνόλου των επιβατηγών δημόσιας χρήσης οχημάτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

 

(Β) Για τα νομικά πρόσωπα

 

(i) ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή, εάν αυτό δεν δημοσιεύεται, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο πρωτοδικείο και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.

 

(ii) ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου και του διορισμού Διευθύνοντος Συμβούλου ή νομίμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία.

 

(iii) Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω.

 

(iv) Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α' τα πρόσωπα που ορίζονται στην περίπτωση β' του άρθρου 108 του παρόντος νόμου.

 

(v) Φορολογική ενημερότητα.

 

(vi) Ασφαλιστική ενημερότητα.

 

(vii) Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του παρόντος νόμου, ποσού 5.000 ευρώ για κάθε μία αιτούμενη άδεια επιβατηγού δημόσιας χρήσης αυτοκινήτου.

 

(viii) Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από 5 άδειες επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά τους για τη στάθμευση του συνόλου των επιβατηγών δημόσιας χρήσης οχημάτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 31 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.