Νόμος 4042/12 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Ρύθμιση θεμάτων ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από τις 04-06-2010.}

 

2. Υποψήφιοι        παραγωγοί για τους οποίους έχουν εκδοθεί δεσμευτικές και οριστικές προσφορές σύνδεσης που αφορούν σε σταθμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), όπως ισχύει, οι οποίες έχουν χορηγηθεί μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010) και πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) και των οποίων ο χρόνος διάρκειας, όπως αυτός αναγράφεται σε αυτές, έχει παρέλθει, δύνανται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος να επανεπιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας σχετική αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή, συνοδευόμενη από την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στο άρθρο 3 της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής οίκοθεν ΥΑΠΕ/Φ1/24839/25-11-2010 (ΦΕΚ 1901/Β/2010). Ο αρμόδιος Διαχειριστής του Δικτύου εξετάζει τις αιτήσεις αυτές κατά προτεραιότητα και, εάν είναι τεχνικά δυνατόν, επικαιροποιεί τη σχετική Προσφορά Σύνδεσης, διαφορετικά χορηγεί νέα Προσφορά με ισοδύναμους, κατά το δυνατόν, τεχνικούς και οικονομικούς όρους.

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006), όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 19)α του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Η θητεία του υπαλλήλου που τοποθετείται ή αποσπάται στην ανωτέρω θέση προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας λογίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Ο χρόνος της θητείας στην ανωτέρω θέση θεωρείται, για την εφαρμογή των διατάξεων των νόμων 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) και 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), όπως κάθε φορά ισχύουν, ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης Υπουργείου. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια, μετά την για οποιονδήποτε λόγο λήξη της θητείας του, στη θέση που κατείχε πριν από την τοποθέτησή του.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 61 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.