Νόμος 4018/11 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η τμηματική πληρωμή υποχρέωσης δήμου ή περιφέρειας, για το συνολικό ποσό της οποίας έχει εκδοθεί ένα μόνο φορολογικό στοιχείο, με περισσότερα του ενός χρηματικά εντάλματα.

 

Στην περίπτωση αυτή, τα πρωτότυπα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στο πρώτο χρηματικό ένταλμα και στα επόμενα σημειώνεται παραπομπή στα στοιχεία του εντάλματος, στο οποίο έχουν επισυναφθεί τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.

 

Εάν τα δικαιολογητικά έχουν επισυναφθεί σε χρηματικό ένταλμα προηγούμενου οικονομικού έτους, δεν γίνεται παραπομπή κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά επισυνάπτονται στο ένταλμα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών, πάνω στα οποία σημειώνονται τα στοιχεία του εντάλματος, όπου έχουν επισυναφθεί τα πρωτότυπα αυτών.

 

2. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του νόμου 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011) εφαρμόζονται και στο μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται στις περιφέρειες για την άσκηση των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3852/2010.

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 186 του νόμου 3463/2006 τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Η εκποίηση δημοτικών ακινήτων επιτρέπεται μόνο για ωφέλεια του δήμου, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

 

Για αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή διατάξεων του νόμου 3463/2006 και παραπέμπουν στο άρθρο 186, αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.}

 

4. Η ισχύς των άρθρων 272 και 274 του νόμου 3852/2010 έληξε την 31-12-2010.

 

5. Οι ρυθμίσεις της με αριθμό 22292/2011 (ΦΕΚ 1256/Β/2011) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που εκδόθηκε δυνάμει της παραγράφου 1)ε του άρθρου 49 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011), εφαρμόζονται τόσο κατά την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και κατά τις αναμορφώσεις αυτού που πραγματοποιούνται εντός του οικονομικού έτους.

 

Η προθεσμία της παραγράφου 3 της ίδιας απόφασης παρατείνεται έως την 31-12-2011.

 

Η συμμόρφωση στις ειδικές προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως και 3 της ανωτέρω απόφασης εξετάζεται από την αρμόδια αρχή κατά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού και των αναμορφώσεων του. Σε περίπτωση αδυναμίας κατάρτισης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού από δήμο ή περιφέρεια, μπορούν, μετά από απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, να προβούν σε συμφωνία με πιστωτές τους για το διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος του διακανονισμού δεν υπερβαίνει την 31-12-2013.

 

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παραπάνω απόφαση.

 

6. α. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 262 του νόμου 3852/2010 η φράση , η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών του αντικαθίσταται ως εξής:

 

{, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.}

 

β. Μετά το στοιχείο ii της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 262 του νόμου 3852/2010 προστίθενται τα εξής:

 

{iii) Αδυναμία κατάρτισης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού δήμου ή περιφέρειας, λόγω ανεπάρκειας των εσόδων για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων τους.

 

Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση συνοδεύεται από απόφαση του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μετά από έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του και από το αντίστοιχο επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να προστίθενται νέες ή να διαγράφονται προϋποθέσεις για την ένταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης.}

 

γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 262 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η ένταξη δήμου ή περιφέρειας στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης συμπεριλαμβάνει:}

 

δ. Για την επίτευξη της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού τους, οικονομικού έτους 2012, οι δήμοι και οι περιφέρειες που έχουν υπαχθεί στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης του άρθρου 262 του νόμου 3852/2010, μπορούν να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων και σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ που αφορά στα δάνεια, το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος της διαφοράς εσόδων και δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων των χρεών.

 

ε. Η προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 267 και της παραγράφου 1 του άρθρου 268 παρατείνεται έως την 30-11-2011.

 

στ. Όπου στις διατάξεις του από [ΒΔ] 17-05-1959 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 114/Α/1959) αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή νοείται στο εξής η Οικονομική Επιτροπή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 της από 31-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.