Νόμος 3965/11 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Επιχειρησιακά Σχέδια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του νόμου 3429/2005, μετά την περίπτωση ζ προστίθενται νέες περιπτώσεις η' και θ' ως εξής:

 

{η) προτάσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων της δημόσιας επιχείρησης,

θ) προτάσεις για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους της δημόσιας επιχείρησης,}

 

Οι περιπτώσεις η' και θ' της ίδιας παραγράφου αναριθμούνται σε περιπτώσεις ι' και ι)α'.

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του νόμου 3429/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η υποβολή από κάθε δημόσια επιχείρηση προς την Ειδική Γραμματεία Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της τριμηνιαίας έκθεσης πεπραγμένων σύμφωνα με την περίπτωση γ', παράγραφος 2 του άρθρου 7, καθώς και η υποβολή κατ' έτος και ανά τριετία, επιχειρησιακού σχεδίου προς τη Διυπουργική Επιτροπή Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και η συνακόλουθη έγκριση του από αυτήν κατά το άρθρο 10 περίπτωση α' παράγραφος 3, αποτελούν προϋπόθεση για την πρόσληψη από κάθε δημόσια επιχείρηση πάσης φύσεως προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πλην διευθυντών και γενικών διευθυντών. Στα υποβαλλόμενα πιο πάνω Επιχειρησιακά Σχέδια οφείλει να περιέχεται ειδική αναφορά και να τεκμηριώνεται η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, το προϋπολογιζόμενο κόστος αυτής για τις θέσεις εργασίας που προτείνονται και ο τρόπος κάλυψης των σχετικών υποχρεώσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.