Νόμος 3943/11 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Θέματα Κυρώσεων, Μητρώου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του νόμου 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Τα ποσοστά πρόσθετων φόρων δεν μπορούν να υπερβούν:

 

α) το εξήντα τοις εκατό για την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης και

 

β) το εκατόν είκοσι τοις εκατό για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολή δήλωσης, του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος ή του φόρου που έχει επιστραφεί στα πρόσωπα του άρθρου 41 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας χωρίς να τον δικαιούνται.}

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 2523/1997, όπως τροποποιήθηκαν με την προηγούμενη παράγραφο, έχουν εφαρμογή για δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού και για φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού που εκδίδονται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

3. Στο άρθρο 4 του νόμου 2523/1997 προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 και 4 και η παράγραφος 2 αναριθμείται σε παράγραφο 5 ως εξής:

 

{2. Στους υπόχρεους που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 66 και των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 9 του άρθρου 67Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διοικητικό πρόστιμο από 1.000 € έως 50.0000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή.

 

3. Στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ή δηλώνουν ανακριβή στοιχεία, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διοικητικό πρόστιμο από 5.000 € έως 100.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή. Αν το πρόσωπο που παραβίασε τις διατάξεις είναι υπάλληλος του Δημοσίου, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ασκείται υποχρεωτικώς πειθαρχική δίωξη για παράβαση καθήκοντος από τον πειθαρχικό προϊστάμενο του μετά από αίτημα του Γενικού Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων ή του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

4. Στους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και της κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου και Κώδικα, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διοικητικό πρόστιμο ύψους από 10.000 € έως 100.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή.}

 

4. Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου 2523/1997 προστίθενται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Εξαιρετικά στις περιπτώσεις που εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία λογίζονται ως αθεώρητα, γιατί συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του προεδρικού διατάγματος 186/1992 καταλογίζεται μια γενική παράβαση με συντελεστή βαρύτητας τρία (3) εφόσον τα στοιχεία αυτά έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιονδήποτε έλεγχο. Τα αναφερόμενα στα δύο προηγούμενα εδάφια ισχύουν αναλόγως και όταν δεν έχει παρέλθει ο χρόνος εμπρόθεσμης ενημέρωσης των βιβλίων.}

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται διαδικασία εκκαθάρισης του Υποσυστήματος Μητρώου του TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου που υπάρχουν στο σύστημα, είτε από τη μετάπτωση του παλαιού μηχανογραφικού συστήματος είτε λόγω μη ενημέρωσης του Μητρώου από τους ίδιους τους φορολογούμενους είτε λόγω μη χρησιμοποίησης τους, να ορίζονται όλες οι διαδικασίες για την τακτοποίηση τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 119Α του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, η μη τήρηση των διατυπώσεων του τρίτου μέρους του παρόντος Κώδικα χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση κατά τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 142 και επόμενα του παρόντος Κώδικα και επισύρει πρόστιμο από 500 € μέχρι 15.000 € για κάθε παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ελάχιστα όρια του προστίμου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο. Με όμοια απόφαση μπορεί οι απλές τελωνειακές παραβάσεις να κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητα τους και να προσδιορίζεται ειδικότερα το ύψος του προστίμου μέσα στα όρια που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο.}

 

7. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2523/1997 προστίθενται μετά το τρίτο εδάφιο τα εξής εδάφια:

 

{Επίσης δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται από δημόσια έγγραφα ότι ο φορολογούμενος έχει κατά του Δημοσίου βέβαιη και εκκαθαρισμένη απαίτηση ποσού ίσου ή μεγαλύτερου του ποσού των φόρων τελών και εισφορών που δεν έχει αποδοθεί στο Δημόσιο, εφόσον η απαίτηση αυτή δεν έχει εκχωρηθεί. Για την απόδειξη της μη εκχώρησης της απαίτησης υποβάλλεται από τον φορολογούμενο και σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αν ο φορολογούμενος έχει απαίτηση μικρότερη από το ποσό αυτό, το ποσό της δέσμευσης των καταθέσεων περιορίζεται κατά το ποσό της οφειλής του Δημοσίου προς τον φορολογούμενο. Στις περιπτώσεις των δύο προηγούμενων εδαφίων ενημερώνονται άμεσα οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 95 του νόμου 2362/1995, ώστε να μην καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό σε αυτόν ή να μην γίνει δεκτή τυχόν εκχώρηση της απαίτησης από αυτόν σε τρίτο πρόσωπο.}

 

β) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 2523/1997, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.}

 

8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 20 του νόμου 3842/2010 αντικαθίσταται με παραγράφους 5 και 6 ως εξής:

 

{5. Επιτρέπεται η δημοσίευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, του αντικειμένου εργασιών, της ημερομηνίας έναρξης και λήξης εργασιών και της επαγγελματικής εγκατάστασης των επιτηδευματιών, φυσικών και νομικών προσώπων, μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης των δεδομένων των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο τρόπος, η διαδικασία, η έκταση εφαρμογής, το όριο της αξίας των στοιχείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης, η διαδικασία πρόσβασης των πιστοποιημένων χρηστών και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και των διατάξεων του άρθρου 18 παράγραφος 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.}

 

9. Στο άρθρο 1 του νόμου [Ν] 1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α/1988) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Οι επιτηδευματίες που εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται, σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται:

 

α) η έκταση εφαρμογής και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των επιτηδευματιών,

 

β) η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές διαβίβασης των δεδομένων,

 

γ) τα εν γένει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων,

 

δ) η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για την επιβολή του προστίμου και τον τρόπο βεβαίωσης και είσπραξης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Σε όσους παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και της κανονιστικής απόφασης, που εκδίδεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διοικητικό πρόστιμο ύψους από 200 € μέχρι 5.000 € ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.