Νόμος 3943/11 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Δαπάνες επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το δέκατο πέμπτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για δωρεές χρηματικών ποσών προς αθλητικά σωματεία.}

 

2. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης γ)γ' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως συμπληρώθηκαν με την προηγούμενη παράγραφο, έχουν εφαρμογή προκειμένου για επιχειρήσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με ημερομηνία 31-12-2010 και μετά και προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, για δωρεές που πραγματοποιούν από την 01-01-2010 και μετά.

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης δ)δ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης αυτής δεν εφαρμόζονται για τις ανώνυμες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του νόμου [Ν] 1665/1986 (ΦΕΚ 183/Α/1986), τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων του νόμου [Ν] 1905/1990 (ΦΕΚ 147/Α/1990), τις εταιρείες ειδικού σκοπού του νόμου 3156/2003 (ΦΕΚ 157/Α/2003) και του νόμου [Ν] 3601/2007 (ΦΕΚ 178/Α/2007) με έδρα στην Ελλάδα, τις εταιρείες παροχής πιστώσεων του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/2001), τις Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών του νόμου [Ν] 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/2007), καθώς και για τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.}

 

4. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης δ)δ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως τροποποιήθηκαν με την προηγούμενη παράγραφο, έχουν εφαρμογή για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με ημερομηνία 31-12-2010 και μετά.

 

5. Στο τέλος της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Ειδικά στις επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρείας Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου και της εταιρείας Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος, παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης για τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις τους, ποσοστού με κλίμακα 2% για αξίες μέχρι 700.000 €, ένα 1% για αξίες από 700.001 € έως 1.500.000 € και 0,5% για ποσά άνω των 1.500.001 €, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων.}

 

6. Οι διατάξεις της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως συμπληρώθηκαν με την προηγούμενη παράγραφο, έχουν εφαρμογή για χρήσεις που κλείνουν από 31-12-2010 και μετά.

 

7. Τα τέσσερα τελευταία εδάφια της περίπτωσης ι)α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εξακολουθούν να ισχύουν για τις δαπάνες που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο και πραγματοποιούνται από την 01-01-2011 μέχρι την 31-12-2014.

 

8. Η πρώτη περίοδος της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) των γενικών εξόδων διαχείρισης, στα οποία περιλαμβάνονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 20 του παρόντος άρθρου:}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.