Νόμος 3894/10 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), στην οποία μετέχουν ως Πρόεδρος ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και ως μέλη οι Υπουργοί Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Υπουργός Επικρατείας με αρμοδιότητα να συνδράμει τον Πρωθυπουργό για το συντονισμό, παρακολούθηση και έλεγχο της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά την προώθηση, επιτάχυνση και υλοποίηση επενδύσεων, ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρμοδιότητα σε θέματα στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς και οι αρμόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί, οι οποίοι διατηρούν δικαίωμα ψήφου και εισηγούνται προς τον Πρόεδρο της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων επί των θεμάτων αρμοδιότητάς τους, ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων. Ο πρόεδρος της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων και ο νόμιμος αναπληρωτής του δύνανται να καλούν στην Επιτροπή τους αιρετούς Περιφερειάρχες ή αναπληρωτές τους, Δημάρχους ή άλλα αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, επί Στρατηγικών Επενδύσεων στα τοπικά όρια αρμοδιότητάς τους. Η λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως ισχύει και έχει κυρωθεί με το άρθρο 22 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005). Η γραμματειακή υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 58 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015), με το άρθρο 57 του νόμου 4484/2017 (ΦΕΚ 110/Α/2017), με το άρθρο 122 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 

2. Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων με αποφάσεις της καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της.

 

2. Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων με Πρόεδρο τον εκάστοτε αρμόδιο Υπουργό ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 

3. Για επενδύσεις που αιτούνται τόσο τη σύμπραξη δημόσιου τομέα με τη μορφή Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και Στρατηγικές Επενδύσεις όσο και την υπαγωγή τους στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων, η απόφαση λαμβάνεται σε κοινή συνεδρίαση των Διυπουργικών Επιτροπών Στρατηγικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και Στρατηγικές Επενδύσεις μετά από εισηγήσεις τόσο της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και Στρατηγικές Επενδύσεις όσο και της ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.