Νόμος 3816/10 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1220/1981 (ΦΕΚ 296/Α/1981)

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1220/1981 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σε περίπτωση εγκατάλειψης στην αλλοδαπή ή ημεδαπή Ελλήνων ναυτικών, που είναι ναυτολογημένοι σε πλοία υπό ελληνική σημαία ή ξένα, συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, λόγω μη τήρησης από τον πλοιοκτήτη των διατάξεων περί μισθοτροφοδοσίας:

 

α) Καταβάλλονται από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και ειδικότερα από το Κεφάλαιο Ασθένειας και Ανεργίας έναντι των καθυστερημένων βασικών μισθών και επιδομάτων, αποδοχές μέχρι ενός τριμήνου, όπως αυτές καθορίζονται από τις οικίες συλλογικές συμβάσεις. Η καταβολή αυτή γίνεται με βάση κατάσταση, που περιλαμβάνει το πλήρωμα και τις αποδοχές του και έχει εγκριθεί από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία ή από την Επιτροπή της παραγράφου 3. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η γνώμη της Επιτροπής. Η βεβαίωση από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ότι έχει εκδοθεί για κάθε ναυτικό, που έχει εγκαταλειφθεί, επιταγή για την παραπάνω καταβολή, συνεπάγεται αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης ναυτικής εργασίας και κλείσιμο του ναυτολογίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2.

 

β) Ο επαναπατρισμός των ναυτικών, που έχουν εγκαταλειφθεί στην αλλοδαπή, καθώς και η καταβολή των μικροεξόδων του ταξιδιού, γίνεται με τη φροντίδα της Εστίας Ναυτικών, σύμφωνα με τις σχετικές περί αυτής διατάξεις.}

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν αναδρομικά από 01-06-2009. Για την περίοδο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1220/1981 μπορεί να γνωμοδοτήσει ώστε η καταβολή της παραγράφου 1 στοιχείο α' του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1220/1981 να αφορά περίοδο μεγαλύτερη του τριμήνου και μέχρι ενός εξαμήνου.

 

Β. Μετάθεση ημερομηνιών αποχώρησης προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς

 

1. Η ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου του νόμου [Ν] 3654/2008 (ΦΕΚ 57/Α/2008) Κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, ρυθμίσεις για το προσωπικό της Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και της Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις αντικαθίσταται και ως νέα ημερομηνία ορίζεται η 30-06-2010.

 

2. Η ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου έκτου του ίδιου ως άνω νόμου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση [Α] 8312/11/18/2009 (ΦΕΚ 1051/Β/2009) αντικαθίσταται και ως νέα ημερομηνία ορίζεται η 28-02-2010.

 

Γ. Χρηματοδότηση Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς

 

Η εταιρεία επιτρέπεται να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους για την εξυπηρέτηση σκοπών γενικού οικονομικού συμφέροντος μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου και μνημονεύονται ειδικά κατ' εφαρμογή ειδικής αποστολής δημοσίου συμφέροντος οι σκοποί γενικού οικονομικού συμφέροντος που δικαιολογούν την καταβολή της χρηματοδότησης σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

 

Δ. Προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 791/1978

 

Προστίθεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 791/1978 εδάφιο δεύτερο, το οποίο έχει ως εξής:

 

Τα αυτά ισχύουν και για τις εταιρείες χαρτοφυλακίου των παραπάνω εταιρειών.

 

Ε. Ρύθμιση θεμάτων διαχείρισης πλωτών μουσείων ή εκθεμάτων δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο

 

1. Εμπορικά πλοία ιστορικής σημασίας, που περιήλθαν ή περιέρχονται λόγω δωρεάς στο Ελληνικό Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2039/1939 (ΦΕΚ 455/Α/1939) με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως πλωτά μουσεία ή εκθέματα, περιέρχονται στη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

2. Η εγγραφή πλοίων της προηγούμενης παραγράφου στα ελληνικά νηολόγια, καθώς και η διαγραφή τους από αυτά σε περίπτωση διάλυσης ή ανακύκλωσης τους στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, γίνεται με αίτηση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

Για τα πλοία αυτά δεν καταβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα παραμονής τους υπό ελληνική σημαία, φόροι (συμπεριλαμβανομένου του φόρου του νόμου [Ν] 27/1975 και εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας), εισφορές, τέλη ή δασμοί με την επιφύλαξη των ισχυουσών σχετικών εθνικών και κοινοτικών διατάξεων, ούτε απαιτούνται άλλες διατυπώσεις εκτός από την έκδοση τελωνειακής διασάφησης εισαγωγής, εγγράφου εθνικότητας και διορισμού αντικλήτου, αφού προηγηθεί η έκδοση πιστοποιητικού καταμέτρησης. Όσον αφορά στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (νόμος 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000)), όπως ισχύουν.

 

3. Η μεταβίβαση της κυριότητας του πλοίου απαγορεύεται. Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης του πλοίου στο Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας (ΙΙΕΝ), που συστάθηκε με το νόμο 2638/1998 (ΦΕΚ 204/Α/1998) ή σε άλλο φορέα που τελεί υπό την άμεση εποπτεία του Ελληνικού Δημοσίου, αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία του ως πλωτού μουσείου ή εκθέματος, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού που εποπτεύει τον φορέα στον οποίο γίνεται η παραχώρηση.

 

Για την παραχώρηση συνάπτεται σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας ή του νομίμου εκπροσώπου του φορέα στον οποίο γίνεται η παραχώρηση με τη σύμφωνη γνώμη και του Υπουργού που εποπτεύει τον φορέα στον οποίο γίνεται η παραχώρηση. Η σύμβαση περιέχει τους όρους, το χρονικό διάστημα της παραχώρησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία του πλοίου ως μουσείου ή εκθέματος ανήκει σε αυτόν προς τον οποίο παραχωρείται το πλοίο για το σκοπό αυτόν και ουδεμία οικονομική υποχρέωση βαρύνει τον κύριο του πλοίου. Ο κύριος του πλοίου μπορεί να ζητήσει την άμεση απόδοση του σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση από το σκοπό της ανάθεσης ή παραβίαση των όρων της σύμβασης.

 

4. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή το Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας ή άλλος φορέας, στον οποίο το πλοίο παραχωρήθηκε για τη λειτουργία του ως πλωτού μουσείου ή εκθέματος, μπορεί να αναθέτει τη συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία του πλοίου ως πλωτού μουσείου ή εκθέματος σε ενώσεις προσώπων, σωματεία ή άλλα μουσεία, που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς με το Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας και ιδίως την προβολή της ελληνικής ναυτικής ιστορίας και παράδοσης. Η ανάθεση πραγματοποιείται με σύμβαση που καταρτίζεται για τον ανωτέρω σκοπό από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή, κατά περίπτωση, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα στον οποίο έχει παραχωρηθεί το πλοίο και τον νόμιμο εκπρόσωπο της ένωσης προσώπων ή σωματείων ή μουσείου, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υπουργού που εποπτεύει τον φορέα στον οποίο έγινε η παραχώρηση, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση. Η σύμβαση περιέχει τους όρους, το χρονικό διάστημα της ανάθεσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα, η δε συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία του πλοίου ως πλωτού μουσείου ή εκθέματος βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. Ο κύριος του πλοίου ή και ο φορέας που προέβη στην ανάθεση μπορεί να ζητήσει την άμεση απόδοση του πλοίου σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση από το σκοπό της ανάθεσης ή παραβίαση των όρων της σύμβασης.

 

5. Ο τόπος ελλιμενισμού του πλοίου - πλωτού μουσείου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.