Νόμος 3689/08 - Άρθρο 49

Άρθρο 49


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 63 του νόμου [Ν] 3659/2008 Βελτίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 77/Α/2008), προστίθεται παράγραφος 2 και η παράγραφος 2 αναριθμείται σε παράγραφο 3 ως εξής:

 

{2. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των κενών θέσεων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Εξωτερικής Φύλαξης Καταστημάτων Κράτησης δεν πρέπει να έχουν ηλικία μεγαλύτερη των τριάντα δύο (32) ετών, πρέπει να είναι αρτιμελείς, να έχουν ανάστημα (χωρίς υποδήματα) οι μεν άνδρες τουλάχιστον ενός μέτρου και εβδομήντα εκατοστών (1,70), οι δε γυναίκες τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60) και οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Στα κριτήρια για την επιλογή των ανωτέρω περιλαμβάνεται και η συνέντευξη, η οποία διενεργείται από την επιτροπή του διαγωνισμού ή από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από πρόσωπα τα οποία έχουν την ικανότητα, λόγω των γνώσεων ή της εμπειρίας τους, να αξιολογήσουν την εν γένει προσωπικότητα και την ικανότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην άσκηση των καθηκόντων του. Ένα μέλος της επιτροπής συνέντευξης ορίζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, τα δε άλλα δύο μέλη πρέπει να είναι δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι ή αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.}

 

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του νόμου 2721/1999 (ΦΕΚ 122/Α/1999), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 26 του νόμου 3500/2006 (ΦΕΚ 232/Α/2006), καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.