Νόμος 3631/08 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Οικονομική ενίσχυση πλημμυροπαθών κατοίκων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ροδόπης - Έβρου, Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης, Αρκαδίας και Σερρών έτους 2007


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Χορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό εφάπαξ οικονομική ενίσχυση έως του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σε κάθε οικογένεια μονίμου κατοίκου πληγείσας περιοχής, της οποίας καταστράφηκε ή υπέστη ζημία η κύρια κατοικία ή η οικοσκευή από τις πλημμύρες του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2007, σε περιοχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ροδόπης - Έβρου, Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης, Αρκαδίας και Σερρών.

 

2. Η πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους γίνεται άμεσα, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού, μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων που θα καθοριστούν, ύστερα από αίτηση τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, από λογαριασμούς στους οποίους μεταφέρονται τα απαραίτητα ποσά από το Δημόσιο.

 

Δικαιολογητικό για την πληρωμή αποτελεί η κατάθεση αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 του δικαιούχου για τις ζημίες που υπέστη, στην οποία αναφέρεται ότι είναι μόνιμος κάτοικος της πληγείσας περιοχής, δεν έλαβε την ίδια παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή και ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός έξι (6) μηνών από την πληρωμή της ενίσχυσης.

 

Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων υποβάλλεται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία εκδήλωσης της καταστροφής.

 

3. Μετά την καταβολή της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης, οι πληρώτριες τράπεζες αποστέλλουν ανά εβδομάδα στην αρμόδια Δ24 Διεύθυνση Λογαριασμών Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καταστάσεις πληρωμών, στις οποίες αναφέρονται συνολικά και αναλυτικά κατά δικαιούχο οι πληρωμές, επισυνάπτοντας τις αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων.

 

4. Εντός έξι (6) μηνών από την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης κάθε δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει στην κατά τόπο αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α) Αντίγραφο του εντύπου Ε9 ή βεβαίωση του Δήμου για την κυριότητα της πληγείσας κύριας κατοικίας.

 

β) Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας κατά το χρόνο εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής.

 

γ) Μισθωτήριο συμφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση, όταν πρόκειται για ενοικιαστές που έχουν λάβει την οικονομική ενίσχυση.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών των δικαιούχων, η διαδικασία επιστροφής των οικονομικών ενισχύσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, τα όργανα καταλογισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.