Νόμος 3613/07 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ρύθμιση λειτουργικών θεμάτων του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1299/1982 εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.}

 

2. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1299/1982 (ΦΕΚ 129/Α/1982) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αποσπάται ή μετατάσσεται ή μεταφέρεται κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης σε υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ρυθμίζονται και οι τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες. Οι αποσπώμενοι διατηρούν στη νέα υπηρεσία τους ίδιους όρους απασχόλησης και μισθοδοσίας. Η μισθοδοσία του προσωπικού που αποσπάται, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, βαρύνει τους φορείς προς τους οποίους γίνεται η απόσπαση. Οι αποσπώμενοι, μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι διατηρούν στη νέα υπηρεσία τους όρους κάθε άλλης ειδικής ρύθμισης που ίσχυε γι' αυτούς στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται.

 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές θέσεις στο κλάδο ή την ειδικότητα, της μετάταξης ή μεταφοράς, με τη σχετική πράξη συνιστώνται οι αναγκαίες προσωποπαγείς θέσεις.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 του νόμου 1558/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1299/1982 εφαρμόζεται και για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.}

 

4. Στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού:

 

α) Πέντε (5) θέσεις κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικής Οργάνωσης.

 

β) Δέκα (10) θέσεις κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού.

 

γ) Δεκαπέντε (15) θέσεις κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας.

 

δ) Δέκα (10) θέσεις κλάδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών.

 

ε) Πέντε (5) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, η ειδικότητα των οποίων καθορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης τους.

 

5. Στη Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών προΐσταται υπάλληλος που ανήκει σε έναν από τους κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών Μηχανικών και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

6. Η παράγραφος 17 του άρθρου 18 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{17. Ο αριθμός των υπαλλήλων που διατίθενται σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου [Π] 19/1990, που κυρώθηκε με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 1878/1990, όπως ισχύει κάθε φορά, αυξάνονται κατά 2 σε περίπτωση που ο βουλευτής είναι τυφλός, κωφός, άλαλος ή κωφάλαλος ή έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.