Νόμος 3610/07 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Συγκρότηση Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Συμβούλιο αποτελείται από:

 

α. τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, ως Πρόεδρο

β. τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιο επί φορολογικών θεμάτων, ως Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει και τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος του

γ. τον Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

δ. τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων

ε. έναν Αντιπρόεδρο ή Νομικό Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

στ. τον Ειδικό Γραμματέα της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων

ζ. τον Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

η. τον Γενικό Διευθυντή Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

θ. τον Γενικό Διευθυντή Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Επίσης, στο Συμβούλιο μετέχουν ως μέλη οι νόμιμοι εκπρόσωποι των παρακάτω φορέων:

 

α. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών

β. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος

γ. Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών

δ. Ελληνική Ένωση Τραπεζών

ε. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

στ. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

ζ. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπορίου Ελλάδος

η. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

θ. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

ι. Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

ι)α. Ελληνική Εταιρία Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών

ι)β. Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

ι)γ. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

ι)δ. Των Πανελληνίων Ενώσεων Λογιστών

ι)ε. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

ι)στ. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών

ι)ζ. Ομοσπονδία Τελωνειακών

ι)η. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων.

 

Στο ως άνω Συμβούλιο δύνανται να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να τροποποιείται η συγκρότηση του Συμβουλίου, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και τις ιδιότητες των μελών.

 

Ομοίως με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να συνιστάται Ομάδα Εργασίας για τη συνδρομή του έργου του Συμβουλίου, καθώς και για τη μελέτη ειδικών θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου.

 

3. Για τη συμμετοχή των μελών στο Συμβούλιο δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.