Νόμος 3536/07 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις ανανέωσης άδειας διαμονής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 3386/2005 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών πριν από τη λήξη της άδειας διαμονής, να υποβάλει σχετική αίτηση. Εκπρόθεσμες αιτήσεις για ανανέωση άδειας διαμονής, μπορούν να κατατεθούν μέχρι και ένα μήνα από τη λήξη της. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του άρθρου 73 και ο υπήκοος τρίτης χώρας υπόκειται στην καταβολή προστίμου υπέρ του Δημοσίου ίσου με το ένα τρίτο του παραβόλου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του νόμου 3386/2005. Μετά την πάροδο μηνός από τη λήξη της άδειας διαμονής δεν είναι δυνατή η κατάθεση σχετικής αίτησης.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εκπρόθεσμες αιτήσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 11, απορρίπτονται, εκτός εάν συντρέχουν, αποδεδειγμένως, λόγοι ανωτέρας βίας.}

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του νόμου 3386/2005 καταργείται και οι παράγραφοι 6 και 7 αναριθμούνται σε 5 και 6 αντίστοιχα.

 

4. Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 3386/2005, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα, μπορεί να συνιστώνται, σε κάθε υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής και στο Νομό Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέχρι δύο επιπλέον, Επιτροπές Μετανάστευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.