Νόμος 3536/07 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ειδικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του νόμου 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστάται τριμελής Επιτροπή Μετανάστευσης, η οποία γνωμοδοτεί στις περιπτώσεις που παραπέμπονται σε αυτήν όταν η άδεια διαμονής χορηγείται ή ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή με κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και στις περιπτώσεις που παραπέμπονται σε αυτή

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του παρόντος.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 89 του νόμου 3386/2005 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μπορούν να μεταταγούν ή να μεταφερθούν με την ίδια σχέση εργασίας στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθώς και στις Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών, με ταυτόχρονη μεταφορά των οργανικών τους θέσεων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου ή εποπτεύοντος Υπουργού και ύστερα από γνώμη του οικείου Νομάρχη, όταν πρόκειται για υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, κατόπιν σχετικής αίτησης των ενδιαφερομένων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.