Νόμος 3522/06 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Τέλη χαρτοσήμου εργολαβικών συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εργολαβικά προσύμφωνα για ανέγερση οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής που καταρτίζονται μετά την 01-01-2006 και η άδεια οικοδομής είχε εκδοθεί μέχρι 31-12-2005 υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου τρία επί τοις εκατό (3%) εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 15Ε του προεδρικού διατάγματος της [ΠΔ] 28-07-1931 (ΦΕΚ 239/Α/1931) Περί κωδικός των νόμων περί τελών χαρτοσήμου.

 

Για εργολαβικά προσύμφωνα που έχουν καταρτιστεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, τα αναλογούντα τέλη χαρτοσήμου δεν αναζητούνται από τους συμβολαιογράφους που τα κατάρτισαν, αλλά από τους κατασκευαστές - εργολάβους, οι οποίοι οφείλουν να τα αποδώσουν στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Επιστρέφονται τα καταβληθέντα τέλη χαρτοσήμου και η εισφορά υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, για εργολαβικά προσύμφωνα ανέγερσης οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής που καταρτίστηκαν μέχρι 31-12-2005 και η άδεια οικοδομής εκδόθηκε μετά την 01-01-2006 και η παράδοση των κτισμάτων υπάγεται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Για την επιστροφή απαιτείται υποβολή αίτησης του δικαιούχου εντός τρίμηνης ανατρεπτικής προθεσμίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.