Νόμος 3522/06 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Φορολογική κλίμακα - Μειώσεις φόρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κλίμακα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτός κυρώθηκε με το νόμο 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(α) Κλίμακα Μισθωτών - Συνταξιούχων

 

Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)

Φόρος (ευρώ)

Σύνολο Φόρου (ευρώ)

12.000

0

0

12000

0

18.000

25

4500

30000

4500

45.000

35

15750

75000

20250

άνω 75.000

40

 

 

 

 

(β) Κλίμακα μη Μισθωτών - Επαγγελματιών

 

Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)

Φόρος (ευρώ)

Σύνολο Φόρου (ευρώ)

10500

0

0

10500

0

1500

15

225

12000

225

18000

25

4500

30000

4725

45000

35

15750

75000

20475

άνω 75.000

40

 

 

 

}

 

2. Η κλίμακα της παραγράφου 1 ισχύει από 01-01-2009 για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά.

 

3. Ειδικά, για τα εισοδήματα που αποκτώνται τα έτη 2007 και 2008 ισχύουν οι ακόλουθες κλίμακες:

 

{(α) Κλίμακα Μισθωτών - Συνταξιούχων 2007

 

Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)

Φόρος (ευρώ)

Σύνολο Φόρου (ευρώ)

12.000

0

0

12000

0

18.000

29

5220

30000

5220

45.000

39

17550

75000

22770

άνω 75.000

40

 

 

 

 

(β) Κλίμακα μη Μισθωτών - Επαγγελματιών 2007

 

Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)

Φόρος (ευρώ)

Σύνολο Φόρου (ευρώ)

10500

0

0

10500

0

1500

15

225

12000

225

18000

29

5220

30000

5445

45000

39

17550

75000

22995

άνω 75.000

40

 

 

 

 

(α) Κλίμακα Μισθωτών - Συνταξιούχων 2008

 

Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)

Φόρος (ευρώ)

Σύνολο Φόρου (ευρώ)

12.000

0

0

12000

0

18.000

27

4860

30000

4860

45.000

37

16650

75000

21510

άνω 75.000

40

 

 

 

               

(β) Κλίμακα μη Μισθωτών - Επαγγελματιών 2008

 

Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής %

Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)

Φόρος (ευρώ)

Σύνολο Φόρου (ευρώ)

10500

0

0

10500

0

1500

15

225

12000

225

18000

27

4860

30000

5085

45000

37

16650

75000

21735

άνω 75.000

40

 

 

 

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται και προστίθενται νέα τρίτο και τέταρτο εδάφια, ως εξής:

 

{Η κλίμακα (α) εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες υπερβαίνει το ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού δηλούμενου εισοδήματος που φορολογείται με τις Γενικές διατάξεις. Κατ' εξαίρεση για τους συνταξιούχους που, εκτός από τη σύνταξη τους, δηλώνουν εισόδημα και από ακίνητα και από γεωργικές επιχειρήσεις, δεν έχει εφαρμογή η προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου. Όταν ο συνταξιούχος δηλώνει εισόδημα και από άλλες πηγές, έχει εφαρμογή η προϋπόθεση του δευτέρου εδαφίου.}

 

5. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

 

{Στην περίπτωση συζύγων αρκεί ο ένας από αυτούς να έχει τις ανωτέρω προϋποθέσεις.}

 

6. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ποσό της κάθε δαπάνης της περίπτωσης αυτής επί της οποίας υπολογίζεται η μείωση, δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) που ισχύει για μισθωτό χωρίς τέκνα.}

 

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) για τους αξιωματικούς και ένα τοις εκατό (1%) για το κατώτερο πλήρωμα στις αμοιβές που αποκτώνται από το ημερολογιακό έτος 2007 και επόμενα.}

 

8. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν το συνολικό ποσό της οφειλής, η οποία προκύπτει με βάση την αρχική δήλωση του υπόχρεου, είναι μέχρι το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για τον ίδιο και για τη σύζυγο του αθροιστικά λαμβανόμενο, τούτο θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου.}

 

9. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καταργούνται και στο τέλος της παραγράφου αυτής προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, παρέχεται έκπτωση ενάμισι τοις εκατό (1,5%) στο συνολικό ποσό της οφειλής και μέχρι του ποσού των εκατόν δεκαοκτώ (118) ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δόσεων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.