Νόμος 3491/06 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Υπηρεσιακά ζητήματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εργαζόμενοι που είχαν προσληφθεί από επιχειρήσεις Δήμων ή Κοινοτήτων και των οποίων οι συμβάσεις ή οι σχέσεις κρίθηκαν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/2004), ότι συνιστούν συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον κάλυπταν ανάγκες του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, μπορεί να ενταχθούν, με απόφαση του αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και με την ίδια σχέση εργασίας, στο προσωπικό αντίστοιχων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή υπηρεσιών του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου απασχολούντο μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Οι εργαζόμενοι αυτοί, εφόσον στους ανωτέρω φορείς δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις, εντάσσονται σε προσωποπαγείς, που συνιστώνται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Στις περιπτώσεις σύστασης προσωποπαγών θέσεων σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, απαιτείται επιπλέον γνώμη του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.