Νόμος 3342/05 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών χρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών χρήσεων στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις απαιτείται η χορήγηση και διατήρηση σε ισχύ ενιαίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, που εκδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο αυτό.

 

2. Τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις, που απαιτούνται για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών χρήσεων, καθορίζονται από τις, κατά περίπτωση, κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

 

3. Για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των παραπάνω καταστημάτων εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 3.

 

4. Επιτρέπεται η αδειοδότηση για μέρος μόνο των αιτούμενων χρήσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.

 

5. Με απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, του άρθρου 3, μπορεί να καθορίζονται επιπλέον δικαιολογητικά, ανά κατηγορία αδειοδοτούμενης εκμετάλλευσης, τα οποία συνυποβάλλονται με την αίτηση για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών χρήσεων, η διαδικασία της αδειοδότησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

6. Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών χρήσεων εκδίδονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, μέσα στα όρια της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση, μέσα σε σαράντα ημέρες, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 3.

 

7. Η διάρκεια των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και λοιπών εμπορικών χρήσεων ρυθμίζεται από τις κείμενες για τις άδειες αυτές διατάξεις.

 

8. Ο καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών, καθώς και της διαδικασίας τοποθέτησης ειδικών διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 167 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.