Νόμος 3342/05 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Γνωμοδοτική Επιτροπή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Ολυμπιακής εγκατάστασης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο χρήστη στη Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης. Η αίτηση αυτή κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας, στην οποία εντάσσεται διοικητικά η εγκατάσταση. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού και αποτελείται από:

 

α. Τον Γενικό Γραμματέα Πολιτιστικής και Τουριστικής Υποδομής ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού που ορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.

 

β. Τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος ή Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων με τον αναπληρωτή του.

 

γ. Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

 

δ. Έναν υπάλληλο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου για την Αθήνα, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

ε. Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

στ. Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας, εντός των διοικητικών ορίων της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

ζ. Έναν διπλωματούχο μηχανικό της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Πολιτισμού.

 

η. Έναν διπλωματούχο μηχανικό του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.

 

θ. Έναν αξιωματικό της Διεύθυνσης Ασφαλείας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης.

 

ι. Έναν αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης.

 

ι)α. Τον Διευθυντή Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

 

ι)β. Τον εκπρόσωπο του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα όρια του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το οικείο δημοτικό συμβούλιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 14 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011).

 

2. Αν πρόκειται για αδειοδότηση τουριστικής ή Ναυταθλητικής μαρίνας, στην Επιτροπή συμμετέχουν και δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ένας από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και ένας από τη Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

3. Αν πρόκειται για άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 4, στην Επιτροπή συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ολυμπιακά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Αν η αδειοδοτούμενη εγκατάσταση βρίσκεται σε ακίνητο που ανήκει στα Ολυμπιακά συγκροτήματα με τις ονομασίες Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και Καυταντζόγλειο Στάδιο, ο ανωτέρω εκπρόσωπος με την αναπληρωτή του ορίζονται με απόφαση της διοίκησης του αντίστοιχου νομικού προσώπου. Γραμματείς της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης με απόφαση του Γενικού Γραμματέα αυτής.

 

4. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή ορίζει με απόφασή της όλα τα, κατά περίπτωση, απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρότητα του φακέλου που θα συνοδεύει την αίτηση για την άδεια λειτουργίας Ολυμπιακής εγκατάστασης.

 

5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή ελέγχει, αν οι προτεινόμενες χρήσεις των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία τις εγκεκριμένες μελέτες σχεδιασμού της εγκατάστασης. Η Επιτροπή ελέγχει, επίσης, τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσέλευσης και εκκένωσης της εγκατάστασης και προσπέλασης οχημάτων έκτακτης ανάγκης, την ύπαρξη και λειτουργία του απαραίτητου ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού, την καταλληλότητα των περιφράξεων και των χώρων υγιεινής, εστίασης και φιλοξενίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που είναι αναγκαίο για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης.

 

6. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή μπορεί να ζητά στοιχεία, διευκρινίσεις και πληροφορίες από τον αιτούντα, άλλους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Στη Γνωμοδοτική Επιτροπή μπορεί να καλούνται για παροχή διευκρινίσεων και πληροφοριών, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, και εκπρόσωποι άλλων δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών ή φορέων.

 

7. Η γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την υποβολή σε αυτή αίτησης του ενδιαφερόμενου χρήστη με πλήρη φάκελο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. Η άπρακτη παρέλευση αυτής της προθεσμίας σε συνδυασμό με την άπρακτη παρέλευση και των προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 θεμελιώνει δικαίωμα αποζημιώσεως για την αποκατάσταση της θετικής ζημίας του αιτούντος.

 

8. Τα πρακτικά της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, τα αντίγραφα των γνωμοδοτήσεών της και των σχετικών κοινών αποφάσεων των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού τηρούνται σε ειδικό αρχείο της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης.

 

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των αναπληρωτών τους, καθώς και των γραμματέων της Επιτροπής. Η αποζημίωση βαρύνει τις πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης από τον Ειδικό Λογαριασμό No 234372/1 (ΦΕΚ 219/Α, 709/Β) του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 167 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.