Νόμος 3329/05 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Θέματα Οργανισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όλες οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τον Οργανισμό τους, ο οποίος καταρτίζεται από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 27 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 

2. Με τον Οργανισμό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ορίζονται, ιδίως, ο σκοπός τους, η διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων τους και των παραρτημάτων τους, τα προσόντα των προϊσταμένων οργανικών μονάδων Διεύθυνσης, υπηρεσιών και υπηρεσιακών μονάδων και παραρτημάτων, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, οι πόροι, η κατανομή του προσωπικού, η διαβάθμιση και κατανομή των θέσεων, η σύσταση νέων θέσεων, εφόσον διευρύνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, η μετατροπή κατά κλάδο και κατηγορία θέσεων, ο καθορισμός των προσόντων πρόσληψης του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων του και κάθε άλλο σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία θέμα.

 

3. Με απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος μπορεί να συγχωνεύονται ή να καταργούνται ολικώς ή μερικώς παραρτήματα Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, να δημιουργούνται νέα παραρτήματα, να ρυθμίζονται θέματα που ανακύπτουν σχετικά με την κατανομή του προσωπικού αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.