Νόμος 3320/05 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Θέματα αλλοδαπών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του νόμου 2910/2001 τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Επιτρέπεται να εισέλθουν στη Χώρα, αφού προηγουμένως λάβουν ειδική θεώρηση εισόδου, την οποία ο πρόξενος μπορεί να αρνηθεί αιτιολογημένα, ιδίως όταν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας.}

 

2.α. Το στοιχείο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Αλλοδαποί, οι οποίοι προέρχονται από τρίτες χώρες που απασχολούνται νόμιμα και κανονικά σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσπώνται στην Ελλάδα, για την εκτέλεση εργασίας ή έργου, στο πλαίσιο σχετικής συμβατικής υποχρέωσης και για το ισχύον χρονικό διάστημα της ανωτέρω σύμβασης.}

 

β. Στο στοιχείο β' της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του νόμου 2910/2001 προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής:

 

{Για τους αλλοδαπούς της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 προσκομίζεται βεβαίωση της επιχείρησης, ότι έχει αναλάβει συμβατική υποχρέωση εκτέλεσης συγκεκριμένης εργασίας ή έργου στην Ελλάδα και για το σκοπό αυτόν πρόκειται να απασχοληθεί ο αποσπώμενος αλλοδαπός.}

 

γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 35 του νόμου 2910/2001 συμπληρώνεται ως εξής:

 

{Για τους αλλοδαπούς της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 η άδεια διαμονής χορηγείται για το χρόνο που απαιτείται για την εκπλήρωση της αναληφθείσας συμβατικής υποχρέωσης από την επιχείρηση και δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ένα έτος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον τούτο δικαιολογείται από την ανάγκη εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης της επιχείρησης, η ανωτέρω άδεια διαμονής δύναται να ανανεωθεί για έξι (6) επιπλέον μήνες.}

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων που αφορούν την αρμοδιότητά της, καθορίζονται τα προσωπικά δεδομένα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των αλλοδαπών πολιτών που ζουν στην Ελλάδα, τα οποία δύνανται να συλλέγουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευσης, καθώς και οι δήμοι και οι κοινότητες της Χώρας, προκειμένου να τηρούν Μητρώο Αλλοδαπών και να αντιμετωπίζονται λοιπές ανάγκες εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, σύμφωνα και με τη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του νόμου 2910/2001. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες και οι φορείς συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, οι προϋποθέσεις κοινοποίησής τους στα δικαιούμενα φυσικά πρόσωπα, στα οποία αφορούν, καθώς και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης αρχείων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.