Νόμος 3283/04 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) οι οποίοι έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Οι οργανισμοί αυτοί λαμβάνουν τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 12.

 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες νοούνται οι οργανισμοί:

 

α) που μοναδικό σκοπό έχουν να επενδύουν συλλογικά σε κινητές αξίες ή / και σε άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 21, τα κεφάλαια που συγκεντρώνουν από το κοινό και των οποίων η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της κατανομής των κινδύνων, και

 

β) των οποίων τα μερίδια, μετά από αίτηση των δικαιούχων, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, με στοιχεία του ενεργητικού των οργανισμών αυτών. Προς αυτές τις εξαγορές ή εξοφλήσεις εξομοιώνονται οι ενέργειες ενός οργανισμού συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που στοχεύουν στο να μην αποκλίνει αισθητά η χρηματιστηριακή τιμή των μεριδίων του από την καθαρή αξία του ενεργητικού τους.

 

3. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά:

 

α) Σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες κλειστού τύπου, συμπεριλαμβανομένων των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου αναδυόμενων αγορών του νόμου [Ν] 1969/1991, όπως ισχύει.

 

β) Σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που συγκεντρώνουν κεφάλαια χωρίς να προωθούν την πώληση των μεριδίων τους στο κοινό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τμήμα της.

 

γ) Σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες οι οποίοι βάσει του κανονισμού τους πωλούν τα μερίδιά τους μόνο στο κοινό τρίτων χωρών.

 

δ) Σε κατηγορίες των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, για τους οποίους, λόγω της επενδυτικής και δανειοληπτικής τους πολιτικής, οι κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 21, 22, 23, 24, 25, 26 και 27 δεν είναι κατάλληλοι. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να θέτει κανόνες για τον προσδιορισμό των ανωτέρω κατηγοριών.

 

ε) Σε επενδυτικά κεφάλαια αναδυόμενων αγορών του νόμου [Ν] 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997), όπως ισχύει.

 

4. Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που υπάγονται στην Οδηγία [ΕΟΚ] 1985/611/ΕΟΚ, όπως ισχύει, μπορούν να λάβουν συμβατική μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου διαχειριζόμενο από εταιρεία διαχείρισης ή, στα κράτη μέλη όπου αυτό προβλέπεται από την οικεία τους νομοθεσία, μορφή καταπιστεύματος (unit trust) ή καταστατική μορφή (εταιρεία επενδύσεων).

 

5. Απαγορεύεται στους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που εμπίπτουν στον παρόντα νόμο να μεταβάλλονται σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που δεν υπάγονται σε αυτόν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 106 του νόμου 4099/2012 (ΦΕΚ 250/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.