Νόμος 3260/04 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 163Α του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμος 2683/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από:

 

α) Έναν Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

β) Τέσσερις Συμβούλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με ισάριθμους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

γ) Δύο Γενικούς Διευθυντές της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με δύο αναπληρωτές τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές της ίδιας Υπηρεσίας, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

δ) Τον Γενικό Διευθυντή αρμόδιο για θέματα προσωπικού του Υπουργείου ή αυτοτελούς Υπηρεσίας ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπου ανήκει ο πειθαρχικό διωκόμενος υπάλληλος κατά το χρόνο εκδίκασης της ένστασης, εφόσον οι φορείς αυτοί εδρεύουν στο Νομό Αττικής, με αναπληρωτές του δύο Διευθυντές του ίδιου φορέα. Αν δεν υπάρχει Γενικός Διευθυντής, έναν Διευθυντή Προσωπικού ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή του Γραφείου Προσωπικού, με αναπληρωτές του δύο διευθυντές ή προϊσταμένους τμημάτων. Προκειμένου περί φορέων που δεν εδρεύουν στο Νομό Αττικής, έναν Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με αναπληρωτή του έναν Διευθυντή της ίδιας υπηρεσίας. Ειδικό ως προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που εδρεύουν εκτός του Νομού Αττικής, τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με αναπληρωτή έναν Διευθυντή της ίδιας υπηρεσίας.

 

ε) Δύο εκπροσώπους της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι προϊστάμενοι Διεύθυνσης και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων Αν η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων δεν υποδείξει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήματος του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, τα μέλη αυτό μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης από υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, υπάλληλοι των οποίων υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

 

Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί σε δύο Τμήματα. καθένα των οποίων αποτελείται από:

 

α) Τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου πειθαρχικού Συμβουλίου αναπληρούμενο από τον αρχαιότερο των μετεχόντων Συμβούλων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

 

β) Δύο Νομικούς Συμβούλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τους αναπληρωτές τους.

 

γ) Έναν Γενικό Διευθυντή της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή έναν από τους αναπληρωτές του.

 

δ) Το τακτικό μέλος της περιπτώσεως δ' ανωτέρω, αναπληρούμενο από ένα των αναπληρωματικών του μελών.

 

ε) Τους δύο εκπροσώπους της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων ή τους δύο αναπληρωτές τους.

 

Οι μετέχοντες σε οποιοδήποτε τμήμα αναπληρωτές των τακτικών μελών θεωρούνται για τη σύνθεση ως τακτικά μέλη.

 

Γραμματέας των δύο Τμημάτων είναι ο προϊστάμενος της Γραμματείας του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με δύο αναπληρωτές υπαλλήλους της Γραμματείας.

 

Με απόφαση του Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζονται τα μέλη καθενός Τμήματος με τον Γραμματέα και τους αναπληρωτές του.

 

4. Τα τακτικό μέλη των περιπτώσεων α' και β' είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η θητεία τους σε αυτό θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας τους στις οργανικές τους θέσεις και στο βαθμό τον οποίο κατέχουν, για όλες τις συνέπειες. Τα ανωτέρω μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, των Τμημάτων και των λοιπών συλλογικών οργάνων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.}

 

2. Οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις των συμβούλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αυξάνονται κατά δύο.

 

3. Η έναρξη λειτουργίας του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με τη νέα του μορφή ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Ως την έναρξη λειτουργίας του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με τη νέα του μορφή, εξακολουθεί να λειτουργεί το υπάρχον.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.