Νόμος 3220/04 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τέλος αδείας οχήματος και το τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000), εισπράττονται υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Τα τέλη αυτά καταβάλλονται πριν την έκδοση της άδειας και τη μεταβίβαση, αντίστοιχα, σε ειδικό λογαριασμό Τράπεζας, ο οποίος θα συσταθεί από τις Νομαρχίες για το σκοπό αυτόν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών θα καθορισθεί η έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεών του.

 

Η υπουργική απόφαση [Α] 1012568/120Β/2004 (ΦΕΚ 365/Β/2004) ορίζει την 01-04-2004 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 27 του νόμου 3220/2004.

 

Από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού τα δικαιώματα του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ) και του Ταμείου Νομικών, που εισπράττονται με βάση τη διάταξη του άρθρου 29 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000) και την κοινή απόφαση [Α] 1002705/62/2002 (ΦΕΚ 57/Β/2002) των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό και αποδίδονται από το Δημόσιο. Ο τρόπος απόδοσης καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 

Με όμοια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ποσά και τα αντίστοιχα ποσοστά που καθορίσθηκαν με την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.