Νόμος 3220/04 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Αναγνώριση δαπανών επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 22 του νόμου 3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/2004).

 

1. Η παράγραφος 15 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{15. Οι δαπάνες και τα έξοδα των προηγούμενων παραγράφων εκπίπτονται με την προϋπόθεση ότι έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης και καλύπτονται με νόμιμα παραστατικά. Δαπάνες που καλύπτονται από νόμιμα παραστατικά αλλά δεν πραγματοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της.}

 

2. Στο άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται παράγραφος 19, ως εξής:

 

{19. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών εκδίδει ετήσια Οδηγία προς τις ελεγκτικές υπηρεσίες για τον καθορισμό των δαπανών που αναγνωρίζονται προς έκπτωση, η οποία ιδίως περιλαμβάνει:

 

τη μέχρι τότε νομολογία των δικαστηρίων και τις διοικητικές λύσεις,
την αξιολόγηση των δαπανών με βάση τις ιδιαιτερότητες κατά κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας,
την αξιολόγηση των δαπανών κατά κατηγορία δαπάνης,
την αξιολόγηση και αντιμετώπιση ειδικά των δαπανών για:

- αμοιβές της μητρικής εταιρείας για την παροχή τεχνογνωσίας σε θυγατρικές,

- διευθυντικά δικαιώματα,

- δαπάνες φιλοξενίας,

- τις οδηγίες των διεθνών οικονομικών οργανισμών.

 

Οι Οδηγίες της παραγράφου αυτής είναι δεσμευτικές ως προς την αναγνώριση των δαπανών από τη φορολογούσα αρχή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.