Νόμος 3166/03 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το εδάφιο ε' της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του νόμου 2328/1995, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά για την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών προς το ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 3021/2002, και την εγγραφή στο Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997 (ΦΕΚ 196/Α/1997), η εξαίρεση του Προηγούμενου εδαφίου ισχύει μόνο για τις ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες προσκομίζουν πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας προς το ελληνικό Δημόσιο, καθώς και έγγραφο δανειοληπτικής ικανότητας από αξιόχρεο πιστωτικό ίδρυμα.}

 

2. Ως αναθέτουσες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997 (ΦΕΚ 186/Α/1997) θεωρούνται όλοι οι φορείς που υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/2002).

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997 προστίθεται μετά την περίπτωση γ' νέα περίπτωση δ', ως εξής:

 

{δ) η παροχή συμβουλών και εν γένει υπηρεσιών προώθησης και δημοσίων σχέσεων ή διαμόρφωσης περιεχομένου ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.}

 

Η ισχύουσα περίπτωση δ' αναγραμματίζεται σε ε'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 11 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

4. Για την εγγραφή τους στο Μητρώο του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες πρέπει:

 

α) να έχουν κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα χιλιάδες ευρώ,

 

β) εφόσον είναι ανώνυμες εταιρείες, να έχουν ονομαστικές μετοχές, σύμφωνα με τους όρους και τις εξαιρέσεις της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του νόμου 2328/1995, όπως εκάστοτε ισχύει,

 

γ) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων τους κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να προέρχεται από συμβάσεις και εν γένει συμφωνίες, που έχουν καταρτίσει απευθείας με διαφημιζόμενους ή άλλους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών τους. Αιτήσεις, οι οποίες κατά τη θέση της παρούσας σε ισχύ ήταν εκκρεμείς, καταλαμβάνονται, μέχρι την κρίση τους από την αρμόδια επιτροπή, από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την υποβολή τους.

 

δ) να διαθέτουν σε κάθε περίπτωση την απαιτούμενη για την αντίστοιχη δραστηριότητα οργάνωση, στελέχωση και υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και να εκπληρώνουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους με τον ενδεδειγμένο τρόπο και την προσήκουσα αποτελεσματικότητα.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εταιρειών πρέπει να αναγράφουν τις κατηγορίες του Μητρώου του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997, στις οποίες αυτές επιθυμούν να καταχωρισθούν.

 

Οι αιτήσεις εξετάζονται από ειδική επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στην οποία καλούνται να διατυπώσουν τις απόψεις τους με κάθε πρόσφορο τρόπο οι αιτούσες εταιρείες, καθώς και εκπρόσωποι της πιο αντιπροσωπευτικής οργάνωσης ή ένωσης των φορέων που ασκούν τη δραστηριότητα για την οποία έχει υποβληθεί η εξεταζόμενη αίτηση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 15, 16 και 17 του άρθρου 11 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 2)ι)γ του άρθρου 12 του νόμου 3688/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

5. Με απόφαση του Υπουργού, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες προς εγγραφή στο Μητρώο του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 11 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 2)ι)γ του άρθρου 12 του νόμου 3688/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

6. Οι εταιρείες που αναλαμβάνουν την παροχή προς τους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 3021/2002, υπηρεσιών σχετικά με την καταχώριση ή τη μετάδοση σε έντυπα ή ηλεκτρονικά, αντίστοιχα, μέσα ενημέρωσης κάθε είδους διαφημιστικών ή άλλων μηνυμάτων των ανωτέρω φορέων, υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μέχρι την 20η ημέρα κάθε μήνα, αναλυτική κατάσταση σχετικά με το αντικείμενο, την ποσότητα και την αξία για κάθε συγκεκριμένο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης στο οποίο πραγματοποιήθηκαν, καθ' υπόδειξη ή εντολή τους, οι αντίστοιχες καταχωρίσεις ή μεταδόσεις κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.

 

Η υποχρέωση ενημέρωσης περιλαμβάνεται στους όρους της συμβάσεως που καταρτίζεται μεταξύ των ανωτέρω εταιρειών και των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η μη τήρηση του όρου αυτού για περισσότερες από δύο φορές, διαδοχικές ή μη, στο πλαίσιο της ίδιας συμβάσεως, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση της αναδόχου εταιρείας.

 

7. Κατά τον έλεγχο της τήρησης της ποσοστιαίας κατανομής της διαφημιστικής δαπάνης του Δημοσίου και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που προβλέπεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τα περιφερειακά και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ζητά τη διατύπωση γνώμης από τους Συλλογικούς φορείς της αντίστοιχης κατηγορίας μέσων ενημέρωσης σχετικά με την ορθή εφαρμογή των οικείων διατάξεων. Για τον ίδιο σκοπό ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης συγκροτεί σχετική γνωμοδοτική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά εκπρόσωποι των ανωτέρω συλλογικών φορέων.

 

8. Για την καταχώριση ή τη μετάδοση των διαφημιστικών μηνυμάτων του Δημοσίου και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στα κάθε είδους μέσα ενημέρωσης, απαγορεύεται η μεσολάβηση οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, εκτός αυτού στο οποίο ο αντίστοιχος φορέας του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα έχει τυχόν αναθέσει τη σχετική παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

 

Η παραβίαση της διάταξης αυτής επισύρει εις βάρος του αναδόχου ή του οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου που μεσολαβεί με οποιαδήποτε μορφή διαπραγμάτευσης ή ανάθεσης ή διακίνησης διαφημιστικού υλικού στην καταχώριση ή τη μετάδοση αυτή:

 

α) Χρηματικό πρόστιμο ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το ανώτατο αυτό όριο μπορεί να διπλασιάζεται.

 

β) Διαγραφή από το Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου από ένα μήνα μέχρι ένα έτος, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό, σε περίπτωση που κατ' επανάληψη αναθέτει ή μεσολαβεί κατά τα ως άνω στην καταχώριση ή στη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων της παραγράφου αυτής.

 

Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας.

 

Η απόφαση για την επιβολή των κυρώσεων πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη και λαμβάνεται ύστερα από ακρόαση των εγκαλουμένων. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του είδους και η επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται για κάθε παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού γίνεται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των ειδικών συνθηκών και περιστάσεων τέλεσης της. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά χρηματικών προστίμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)ι)γ του άρθρου 12 του νόμου 3688/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010) και με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007).

 

9. Οι εταιρείες που εγγράφονται στο Μητρώο Διαφημιστών του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997 υποχρεούνται να ενημερώνουν το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Τμήμα Διοικητικής Εποπτείας για κάθε μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, καθώς και για κάθε μεταβολή στη σύνθεση των οργάνων διοίκησής τους. Σε κάθε περίπτωση, οι εγγεγραμμένες εταιρείες υποχρεούνται να προσκομίζουν κάθε δύο (2) έτη φάκελο με όλα τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω, άλλως διαγράφονται από το Μητρώο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 προστέθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 11 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 2)ι)γ του άρθρου 12 του νόμου 3688/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 

10. (πρώην 9). Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να καθορίζονται πρόσθετοι ή ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εγγραφή ή τη διαγραφή μιας εταιρείας στο Μητρώο του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 261/1997, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που είναι σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία του ανωτέρω Μητρώου και εν γένει την αποτελεσματική παροχή προς τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα των αντίστοιχων υπηρεσιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 αναριθμήθηκε σε 10 με την παράγραφο 19 του άρθρου 11 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 2)ι)γ του άρθρου 12 του νόμου 3688/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.