Νόμος 3156/03 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Θέματα Γενικής Γραμματείας Υπουργικού Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 30 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α/1987), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία τους, στον τρόπο πλήρωσης των θέσεων, στη μισθολογική και βαθμολογική διαβάθμιση, ένταξη και εξέλιξη, καθώς και στα ειδικότερα προσόντα διορισμού και στα καθήκοντα του προσωπικού των ανωτέρω γραφείων.}

 

2. α) Η περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2667/1998 (ΦΕΚ 281/Α/1998) καταργείται.

 

β) Οι επιστημονικοί συνεργάτες της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που προβλέπονται στο όρθρο 7 του νόμου [Ν] 2667/1998, αυξάνονται σε τρεις.

 

γ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2667/1998 δεν εφαρμόζεται κατά τον ορισμό των μελών της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σε αντικατάσταση εκείνων των οποίων η θητεία έληξε τη 15-03-2003.

 

δ) Το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 2667/1998 εφαρμόζεται και κατά τον ορισμό των μελών της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, σε αντικατάσταση εκείνων των οποίων η θητεία έληξε τη 15-03-2003.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.