Νόμος 3155/55 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Υπόχρεοι προς κατασκευή, ανακαίνιση και συντήρηση των οδών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εθνικές οδοί κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται υπό του Κράτους δια της Υπηρεσίας των Δημοσίων Έργων.

 

Οι δια την κατασκευήν και ριζική ανακαίνιση των Εθνικών οδών αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται εις τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και αποδίδονται εις το Ταμείον Εθνικής Οδοποιίας.

 

Δια την συντήρηση των Εθνικών οδών και δια την ενίσχυσιν των Ταμείων Οδοποιίας των νομών προς κατασκευήν, συντήρηση και ριζική ανακαίνιση των επαρχιακών οδών αναγράφονται κατ' έτος από του οικονομικού έτους 1955-1956 εις τον προϋπολογισμό των εξόδων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων και αποδίδονται ανά δίμηνον εις το Ταμείον Εθνικής Οδοποιίας πιστώσει ίσες κατά ποσοστόν 50%:

 

α) επί του εισπραττομένου κυρίου δασμού επί της εισαγομένης βενζίνης με βάσιν τον κύριον δασμό τον ισχύοντα κατά την 31-12-1945 και

 

β) επί των εισπραττομένων εκ του τέλους κυκλοφορίας αυτοκινήτων.

 

Προκειμένου περί κατασκευής ή ριζικής ανακαινίσεως οδών Στρατιωτικού ή Τουριστικού ενδιαφέροντος ή ενδιαφέροντος έτερον Υπουργείον, η εκτέλεσις τούτων πραγματοποιείται δια πιστώσεων του αρμοδίου Υπουργείου τιθεμένων εις την διάθεση του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων. Άμα τη κατασκευή των νέων τούτων οδών εντάσσεται εκάστη τούτων δια βασιλικού διατάγματος και αναλόγως των συνθηκών συγκοινωνιακής εξυπηρετήσεως εις τις Εθνικές ή Επαρχιακές οδούς.

 

Το Ταμείον Οδοποιίας του Νομού δύναται να συμβάλει εις τις δαπάνες κατασκευής, παραλλαγής, ανακαινίσεως, ή συντηρήσεως Εθνικών οδών εντός της περιφέρειας του.

 

Εις περίπτωσιν, καθ' ην Τμήμα Εθνικής οδού χρήζον παραλλαγής, περιλαμβάνεται εις δύο συνεχόμενους Νομούς, εις την δια την παραλλαγή απαιτουμένη δαπάνη, δύνανται να συμβάλλουν τα Ταμεία Οδοποιίας αμφοτέρων των συνεχομένων Νομών, αναλόγως της εκτάσεώς του εις έκαστον Νομό ανήκοντος υπό παραλλαγή τμήματος της Εθνικής οδού.

 

Εν αρνήσει ενός εκ των δύο ενδιαφερομένων Ταμείων να μετάσχει της δαπάνης του υπό κατασκευήν έργου, δύναται το έτερον Ταμείον, εφ' όσον η περιφέρεια τούτου έχει μεγαλύτερη ανάγκην της κατασκευής του, να συμβάλει και μόνον του εις ταύτη άνευ επιβαρύνσεως του ετέρου Ταμείου.

 

2. Οι επαρχιακές οδοί κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται υπό των Ταμείων Οδοποιίας των Νομών.

 

3. Οι Δημοτικές και Κοινοτικές Οδοί κατασκευάζονται, ανακαινίζονται και συντηρούνται υπό των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων.

 

4. Επιτρέπεται εις το Νομαρχιακό Ταμείον εκάστου Νομού η παροχή αρωγής δια τεχνικής βοηθείας, χορηγήσεως εργαλείων, υλικών και μικρών πιστώσεων, δια την κατασκευήν ή ανακαίνιση ή συντήρηση οδών δημοτικών ή κοινοτικών, όταν αυτές ανήκουν εις απόρους Δήμους ή Κοινότητας, οίτινες εκτελούν τις χωματουργικές και απλές εν γένει εργασίας δια προσωπικής εργασίας ή καταβάλλουν μέρος των δαπανών αυτών. Το σύνολον των διατιθεμένων προς τον σκοπόν τούτον πιστώσεων υφ' εκάστου Νομαρχιακού Ταμείου δεν δύναται να υπερβαίνει κατά οικονομικό έτος το είκοσι τοις εκατόν των κατά το έτος διαθεσίμων δι' εκτέλεσιν έργων πιστώσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 97/1969 (ΦΕΚ 25/Α/1969).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.