Νόμος 3144/03 - Άρθρο 19

Άρθρο 19


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) προστίθεται:

 

{Κατ' εξαίρεση στην Περιφέρεια Αττικής συνιστώνται τρία (3) Τμήματα με έδρα την Αθήνα και όρια ευθύνης τα όρια των Περιφερειακών Συμβουλίων Υγείας Αττικής (άρθρο 1 του νόμου 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/2001)).

 

Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ) στην Περιφέρεια Αττικής συνιστώνται:

 

1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Ειδικοτήτων

2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών

2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ειδικότητας Επιστήμης των Υπολογιστών.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σχεδιάζει και εισηγείται μηχανογραφικές εφαρμογές για την παρακολούθηση της κατανάλωσης των παροχών και υπηρεσιών υγείας και τον έλεγχο των δαπανών.

 

Το κόστος σχεδίασης και ανάπτυξης των μηχανογραφικών εφαρμογών δύναται να βαρύνει ή τον Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης ή δύναται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να κατανέμεται στους εξυπηρετούμενους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζεται ο τρόπος κατανομής και πληρωμής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Οι εφαρμογές του ελέγχου των δαπανών υγείας δύναται να αναπτύσσονται σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο και ανατίθενται, με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, απευθείας είτε σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είτε σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα.

 

Το ανατιθέμενο έργο, το ύψος της αμοιβής, ο τρόπος πληρωμής, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκτέλεση του έργου περιγράφεται στην απόφαση ανάθεσης.

 

Επίσης, οι ως άνω εφαρμογές δύνανται να ανατίθενται σε φορέα ιδιωτικού τομέα, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατανέμονται οι θέσεις της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών της Υπηρεσιών.}

 

4. Με εντολή του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύναται να διενεργείται έλεγχος Υπηρεσιών Υγείας σε όλες τις περιφέρειες της χώρας από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής. Η εντολή εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού από την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 32 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004).

 

5. Οι θέσεις των ιατρών και φαρμακοποιών της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ) είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

 

Οι ιατροί και φαρμακοποιοί που υπηρετούν στις παραπάνω θέσεις είναι μόνιμοι δημόσιοι λειτουργοί και απαγορεύεται να ασκούν την ιατρική ή το επάγγελμα του φαρμακοποιού ως ελεύθερο επάγγελμα ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα εκτός από αυτά που έχουν σχέση με συγγραφική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα και να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική θέση. Επίσης, απαγορεύεται να είναι ιδιοκτήτες κλινικής ή φαρμακευτικής επιχείρησης ή να μετέχουν σε εταιρείες με αντίστοιχα αντικείμενα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την παράγραφο 5 βλέπε και άρθρο 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.