Νόμος 3139/03 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εκτάσεις 90 και 25 στρεμμάτων, εκτός πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, οι οποίες περιήλθαν στην κυριότητα της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, με την υπ' αριθμόν 18/2002 πράξη του υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 68/Α/2002) και εμφαίνονται αντίστοιχα υπό στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, I, Α και Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Α στα υπ' αριθμούς 43.1 και 44.1 διαγράμματα, κλίμακας 1:1.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και η έκταση 51 στρεμμάτων στους πρόποδες του όρους Πάρνηθα, η οποία εμφαίνεται υπό στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α στο υπ' αριθμόν 91 διάγραμμα, κλίμακας 1:2.000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και δημοσιεύεται σε φωτοσμίκρυνση με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διατηρούνται ως χώροι τουρισμού και αναψυχής κατά την έννοια του προεδρικού διατάγματος 23-02-1987 (ΦΕΚ 166/Δ/1987) όπως ισχύει, στους οποίους επιτρέπεται η ανακατασκευή, η αναμόρφωση, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός όλων των υφιστάμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και του περιβάλλοντος των κτιρίων χώρων και ειδικότερα:

 

n.3139.03.1

n.3139.03.2

 

α) Στην έκταση εμβαδού 90.000 m2, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του συγκροτήματος του καζίνου ξενοδοχείου Μον Παρνές και του άνω σταθμού τελεφερίκ στη θέση Μαυροβούνι του όρους Πάρνηθα, όπως αυτή ειδικότερα εμφαίνεται υπό στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, I, Α στο υπ' αριθμόν 43.1 παραπάνω διάγραμμα, ο μέγιστος συντελεστής δόμησης είναι 0,22, η μέγιστη κάλυψη 12%, ο μέγιστος συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης 1,25 και το μέγιστο ύψος κτιρίων 20 m. Πέραν του μεγίστου ύψους, επιτρέπεται η κατασκευή στεγών, μέγιστης κλίσης 45°. Ο όγκος των στεγών δεν προσμετράται στον υπολογισμό του συντελεστή όγκου εφόσον ο χώρος που δημιουργείται ενδιάμεσα δεν χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε χρήση. Ειδικά για την εγκατάσταση του άνω σταθμού τελεφερίκ καθορίζεται μέγιστο ύψος 21 m, ενώ ο όγκος του δεν προσμετράται στην κατ' όγκο εκμετάλλευση. Στην παραπάνω έκταση και μέσα στο περίγραμμα που απεικονίζεται με μπλε γραμμή στο παραπάνω διάγραμμα, επιτρέπεται η ανακατασκευή, η αναμόρφωση, η αναδιάταξη, ο εκσυγχρονισμός, καθώς και η επέκταση και οι αλλαγές των χρήσεων των προ του 1993 κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθμόν 509828/15-11-2002 απόφαση του Προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) και δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επιτρέπεται, επίσης, η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης χωρητικότητας μέχρι 300 θέσεων, ο εκσυγχρονισμός των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου και των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων, η αναδιαρρύθμιση του υπαίθριου χώρου στάθμευσης, καθώς και κάθε άλλη εργασία, αναγκαία για τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας, της αντισεισμικής θωράκισης και της αισθητικής του συγκροτήματος. Στην παραπάνω έκταση επιτρέπεται, επίσης, η εγκατάσταση προσωρινών λυόμενων κατασκευών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των παραπάνω επιτρεπόμενων εργασιών και για χρονικό διάστημα μέχρι δύο έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, με σκοπό την προσωρινή στέγαση λειτουργιών του συγκροτήματος. Οι προσωρινές αυτές εγκαταστάσεις δεν επιτρέπεται να καταλαμβάνουν επιφάνεια μεγαλύτερη των 3.000 m2 τοποθετούνται στα ασκεπή τμήματα των εκτάσεων και δεν προσμετρώνται στα μεγέθη εκμετάλλευσης των γηπέδων.

 

β) Στην έκταση εμβαδού 25.000 m2, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Ξενία στη θέση Σανατόριο του όρους Πάρνηθα, όπως αυτή εμφαίνεται υπό στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ Α στο υπ' αριθμόν 44.1 παραπάνω διάγραμμα, ο μέγιστος συντελεστής δόμησης είναι 0,22, η μέγιστη κάλυψη 12%, ο μέγιστος συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης 1,25 και το μέγιστο ύψος κτιρίων 20 m. Στην παραπάνω έκταση και μέσα στο περίγραμμα που απεικονίζεται με μπλε γραμμή στο παραπάνω διάγραμμα επιτρέπεται η ανακατασκευή, η αναδιάταξη και ο εκσυγχρονισμός των προ του 1993 κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθμόν 505384/19-05-1997 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) και δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

γ) Στην έκταση εμβαδού 51.000 m2, όπου βρίσκεται ο κάτω σταθμός του τελεφερίκ Πάρνηθας στη θέση Μετόχι στους πρόποδες του όρους Πάρνηθα, όπως αυτή εμφαίνεται υπό στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α στο υπ' αριθμό 91 παραπάνω διάγραμμα, η μέγιστη επιφάνεια δόμησης του σταθμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.500 m2, συμπεριλαμβανομένου και του χώρου στάθμευσης των οχημάτων του τελεφερίκ (καμπίνες), η μέγιστη κάλυψη του σταθμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.500 m2, το μέγιστο ύψος της εγκατάστασης του σταθμού τελεφερίκ τα 21 m2, ενώ ο όγκος του δεν προσμετράται στην κατ' όγκο εκμετάλλευση. Στην παραπάνω έκταση και μέσα στο περίγραμμα που απεικονίζεται με μπλε γραμμή επιτρέπεται η ανακατασκευή, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κτιρίων, η κατασκευή μέχρι δύο υπόγειων ορόφων με χρήση στάθμευσης αυτοκινήτων χωρητικότητας μέχρι 1.000 θέσεις, η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, η αναδιαρρύθμιση του υπαίθριου χώρου στάθμευσης, ο εκσυγχρονισμός των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε άλλη εργασία αναγκαία για τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της αισθητικής των εγκαταστάσεων του κάτω σταθμού τελεφερίκ, όπως οι εγκαταστάσεις αυτές περιγράφονται στην υπ' αριθμόν 509696/2002 απόφαση του Προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) και δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

n.3139.03.3

 

δ) Στις εκτάσεις των προηγούμενων περιπτώσεων τα κτίρια τοποθετούνται μέσα στα περιγράμματα που καθορίζονται με μπλε γραμμές στα παραπάνω διαγράμματα.

 

ε) Στον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης που πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α/1979) όπως ισχύουν, περιλαμβάνονται και οι θέσεις στάθμευσης στη θέση του κάτω σταθμού τελεφερίκ.

 

στ) Οι υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως αποτυπώνονται στο διάγραμμα της περίπτωσης α, δεν προσμετρώνται στην κάλυψη των γηπέδων.

 

ζ) Επιτρέπεται η επέκταση του υπόγειου χώρου στάθμευσης και εκτός του περιγράμματος των κτιρίων αλλά μέσα στα όρια της μπλε γραμμής, που καθορίζεται με τα διαγράμματα των περιπτώσεων α και β. Σε περίπτωση επέκτασης του υπόγειου χώρου, σύμφωνα με τα παραπάνω, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 03-08-1987 (ΦΕΚ 749/Δ/1987), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του από 25-04-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 253/Δ/1989).

 

η) Η διάταξη της περίπτωσης 3 της παραγράφου Ε του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 20-01-1988 (ΦΕΚ 66/Δ/1988), δεν εφαρμόζεται.

 

2. Επιτρέπεται, επίσης, η διατήρηση και λειτουργία των υφιστάμενων αντλιοστασίων, υδατοδεξαμενών και αγωγών ύδρευσης και οι εργασίες επισκευής, συντήρησης και αναβάθμισης αυτών, καθώς και η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων των οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που εξυπηρετούν τις ανάγκες λειτουργίας των κτιρίων και εγκαταστάσεων που βρίσκονται μέσα στις εκτάσεις της παραγράφου 1.

 

3. Για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της ασφάλειας της πρόσβασης στο καζίνο Πάρνηθας, στο ξενοδοχείο Μον Παρνές και στο ξενοδοχείο Ξενία επιτρέπονται:

 

α) Η αναβάθμιση της μεταφορικής ικανότητας του τελεφερίκ Πάρνηθας με επισκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών εγκαταστάσεων ή και με τροποποίηση της υφιστάμενης χάραξης, στην οποία περιλαμβάνεται η σύσταση ή τροποποίηση των αναγκαίων δουλειών διέλευσης. Επιτρέπεται η αλλαγή της θέσης των υπαρχόντων πυλώνων και η προσθήκη νέων. Ο συνολικός αριθμός των πυλώνων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους πέντε. Για την κατασκευή των χώρων έδρασης των πυλώνων, του κάτω σταθμού τελεφερίκ και των υπόγειων και υπαίθριων χώρων στάθμευσης της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων εφόσον αυτά δεν ανήκουν κατά κυριότητα στο Δήμο Αχαρνών, υπέρ και με δαπάνη της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Γεωργίας. Με όμοια απόφαση μπορούν να συνιστώνται εμπράγματα δικαιώματα σε βάρος των ακινήτων πάνω από τα οποία διέρχεται το παραπάνω τελεφερίκ υπέρ και με δαπάνη της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999) για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για την εκτέλεση των Ολυμπιακών Έργων μπορούν να εφαρμόζονται ανάλογα και για τις παραπάνω απαλλοτριώσεις.

 

β) Η εκτέλεση των απαιτούμενων έργων για μικρές, τοπικές διαπλατύνσεις και βελτιώσεις της οδικής χάραξης για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της υφιστάμενης οδικής σύνδεσης, μετά από έγκριση του αρμοδίου Δασαρχείου. Για τη συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας του Καζίνου Πάρνηθας αποδίδει από 01-01-2003 και κάθε χρόνο εφεξής ποσό τριακοσίων χιλιάδων ευρώ στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής.

 

4. Για την έκδοση των εγκρίσεων και αδειών που απαιτούνται για την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης των έργων των προηγούμενων παραγράφων, απαιτείται η προηγούμενη εκπόνηση και έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002). Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επέχει θέση άδειας επέμβασης κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 45 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979). Η τήρηση και εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων, επανορθωτικών μέτρων, περιορισμών και δεσμεύσεων βαρύνει αποκλειστικά την ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

 

5. Για την ανάδειξη και προστασία του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας του Καζίνου Πάρνηθας υποχρεούται όπως:

 

α) διαμορφώσει και εξοπλίσει κατάλληλα ειδικούς χώρους ενημέρωσης μέσα στον άνω και στον κάτω σταθμό του τελεφερίκ Πάρνηθας,

 

β) αποδίδει, από το έτος 2003 και κάθε χρόνο εφεξής, ποσό τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, που αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά 5%, στον φορέα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, και μέχρι την ίδρυσή του, στο Δασαρχείο Πάρνηθας, για την αντιπυρική οργάνωση και την εκτέλεση έργων αναβάθμισης και προστασίας των οικολογικών χαρακτηριστικών και της χλωρίδας και πανίδας του Εθνικού Δρυμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας καθαρίζεται ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης του παραπάνω ποσού, καθώς και η διάθεσή του για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης. Με όμοια απόφαση μπορεί να διατίθεται ετησίως μέρος του ποσού αυτού αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση έργων και εργασιών στην έκταση των περίπου 2.800 στρεμμάτων του Εθνικού Δρυμού, που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.