Νόμος 3130/03 - Άρθρο 32

Άρθρο 32


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 77 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001) προστίθεται παράγραφος 3, που ισχύει από τότε που ίσχυσε το άρθρο, ως εξής:

 

{3. Όσοι από τους υπαλλήλους που μετατάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 έχουν ορισθεί υπόλογοι και διαχειριστές έργων και μελετών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, διατηρούν την ιδιότητα του υπολόγου έως την 31-12-2004, εκτός εάν αντικατασταθούν νωρίτερα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος.}

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση τους, η μετάταξη υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε θέσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της ίδιας κατηγορίας και αντίστροφα, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1839/1989 (ΦΕΚ 90/Α/1989).

 

3. Η πληρωμή των αποδοχών και κάθε είδους αμοιβών των υπαλλήλων του Δημοσίου που υπηρετούν στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιείται με πίστωση ατομικών λογαριασμών που τηρούν οι δικαιούχοι υπάλληλοι σε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους, μέσω τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος που επιλέγεται από το Δημόσιο κατά τις κείμενες διατάξεις. Προς το σκοπό αυτόν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ως εκπρόσωπος του Δημοσίου, συνάπτει σύμβαση με την τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που επελέγη, στην οποία καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία διενέργειας των πληρωμών, η αμοιβή της τράπεζας ή του πιστωτικού ιδρύματος και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Με όμοια απόφαση μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή της παραγράφου αυτής και σε άλλου είδους πληρωμές του Ελληνικού Δημοσίου στο εξωτερικό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.