Νόμος 3057/02 - Άρθρο 74

Άρθρο 74


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα Βιβλία που υποχρεωτικά τηρεί κάθε αθλητική ομοσπονδία, πλην του Βιβλίου του εδαφίου δ' εσόδων - εξόδων, το οποίο αντικαθίσταται με Βιβλία Γ κατηγορίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 186/1992.}

 

2. Στο άρθρο 26 του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

 

{Προκειμένου να συμμετάσχει αθλητική ομοσπονδία σε διεθνείς αγώνες ή αθλητικές συναντήσεις στο εξωτερικό που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμά της, υποβάλλεται, κάθε φορά, προ είκοσι τουλάχιστον ημερών, αίτηση προς έγκριση μετάβασης με το εξής περιεχόμενο:

 

α) τόπο, χρόνο και σκοπό μετάβασης,

β) πλήρη στοιχεία και ιδιότητα των μελών που πρόκειται να μεταβούν και

γ) αναλυτικό προϋπολογισμό της σχετικής δαπάνης.

 

Σε επείγουσες περιπτώσεις η εικοσαήμερος προθεσμία μπορεί να μην τηρείται.

 

Οι διατάξεις του παραπάνω εδαφίου, πλην της περίπτωσης γ', εφαρμόζονται αναλόγως και επί αθλητικών σωματείων, ενώσεων, συνδέσμων, τμημάτων αμειβομένων αθλητών ή αθλητικών ανώνυμων εταιρειών.

 

Ύστερα από αίτηση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, μπορεί να χορηγείται έγκριση για τη μετάκληση στη χώρα αλλοδαπών αθλητικών αποστολών ή μεμονωμένων αθλητών για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους διεθνείς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές συναντήσεις. Η έγκριση μετάβασης ή μετάκλησης χορηγείται προκειμένου περί αθλητικών σωματείων από την εποπτεύουσα αρχή του άρθρου 13 παράγραφος 1, με εξαίρεση τα αθλητικά σωματεία που μετέχουν σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων, στα οποία η έγκριση χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επίσης χορηγείται η ανωτέρω έγκριση στις αθλητικές ομοσπονδίες, ενώσεις, τμήματα αμειβομένων αθλητών ή αθλητικές ανώνυμες εταιρείας.}

 

3. Το άρθρο 27 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 104, με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει η γενική συνέλευση των μελών κάθε αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος ή του οικείου κλάδου άθλησης, τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που υπάγονται σε αυτή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για την κατάρτιση των παραπάνω κανονισμών λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς κανονισμοί Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ενώσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικείας ομοσπονδίας. Οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Υπουργό Πολιτισμού. Μετά την παρέλευση άπρακτου ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής τους, οι κανονισμοί αυτοί θεωρούνται ότι έχουν νομίμως εκδοθεί Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας κανονισμού διαπιστωθεί ότι ρυθμίσεις αυτού πρέπει να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να εναρμονιστούν, ο κανονισμός αυτός αναπέμπεται στην οικεία ομοσπονδία, της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συμμορφωθεί, μέσα σε δέκα ημέρες από την αναπομπή. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Υπουργός μπορεί να αναστείλει την τακτική επιχορήγηση της ομοσπονδίας.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να παρέχεται σε αθλητική ομοσπονδία, ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ειδική αθλητική αναγνώριση, ιδίως εάν για το άθλημα ή τον κλάδο άθλησης που καλλιεργεί υπάρχει αντίστοιχη παγκόσμια ομοσπονδία αναγνωρισμένη από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.}

 

5. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 28 του νόμου 2725/1999 ενοποιούνται ως εξής:

 

{4. Αν ο αριθμός των αθλητικών σωματείων ομοσπονδίας που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση περιορισθεί σε δεκαπέντε (15) και κάτω και εφόσον στην ομοσπονδία δεν υπάγεται άλλο άθλημα, το άθλημα ή ο κλάδος άθλησης που καλλιεργούν υπάγεται, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, σε άλλη ομοσπονδία που νόμιμα λειτουργεί

 

Ειδικά για τις αθλητικές ομοσπονδίες του γκολφ και του κρίκετ η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται, εφόσον ο αριθμός των σωματείων - μελών περιορισθεί σε πέντε (5).}

 

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 28 του νόμου 2725/1999 αριθμείται εκ νέου ως παράγραφος 5.

 

7. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν έχουν εφαρμογή στο προσωπικό των ομοσπονδιών οι οποίες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού είχαν εγκεκριμένους κανονισμούς προσωπικού ή οι αποδοχές του προσωπικού τους ρυθμίζονταν από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.