Νόμος 3057/02 - Άρθρο 41

Άρθρο 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 121 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{Άρθρο 121: Προσφυγή κατά των αποφάσεων των δικαιοδοτικών οργάνων

 

1. Οι αποφάσεις του πρωτοβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών του άρθρου 123 του παρόντος, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 127Β, στις εξής περιπτώσεις:

 

α) όταν οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται επί ενστάσεων κατά του κύρους αγώνα.

 

β) όταν επιβάλλουν ποινή είτε αποκλεισμού της έδρας του σωματείου, αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή τμήματος αμειβομένων αθλητών, είτε τέλεσης αγώνα χωρίς θεατές,

 

γ) όταν επιβάλλουν ποινές στέρησης του δικαιώματος εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους στους παράγοντες των ομάδων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών ή ποινές έκπτωσης από το σωματειακό ή εταιρικό αξίωμα για χρονικό διάστημα επίσης μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.

 

δ) όταν επιβάλλουν ποινές αποκλεισμού σε αθλητές πάνω από δύο (2) αγωνιστικές μέρες, και σε προπονητές ή άλλα πρόσωπα που έχουν σχέση με την ομάδα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών.

 

ε) όταν επιβάλλουν πρόστιμο τουλάχιστον 5.000 ευρώ.

 

στ) όταν επιβάλλουν τις ποινές που προβλέπονται από τα άρθρα 69 παράγραφος 12, 77Α παράγραφοι 2 και 3, 78 παράγραφος 4, 80, 83 παράγραφοι 4 και 5, 86 παράγραφος 3 και 93 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος νόμου.

 

2. Δικαίωμα προσφυγής έχει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ηττήθηκε ή υφίσταται άμεση ή έμμεση βλάβη από την πρωτοβάθμια απόφαση. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών από τη γνωστοποίηση, με οποιονδήποτε τρόπο, της προσβαλλόμενης απόφασης, η δε διαδικασία είναι αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 126 του παρόντος.

 

3. Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαιοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται παραχρήμα και με ευθύνη του Προέδρου του οργάνου στον Πρόεδρο του αντίστοιχου δευτεροβάθμιου οργάνου. Μέσα σε δύο (2) ημέρες από την κοινοποίηση αυτή ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών ή του τοπικού τμήματος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, μπορούν με πράξη τους να εισάγουν οποιαδήποτε απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου στο αντίστοιχο δευτεροβάθμιο όργανο, ανεξάρτητα από τη δυνατότητα άσκησης ή την άσκηση έφεσης. Σε περιπτώσεις παραβάσεων που προβλέπονται από το νόμο ή τους οικείους κανονισμούς, με πράξη του Προέδρου τους ή του Προέδρου του αντίστοιχου δευτεροβάθμιου οργάνου, τα πρωτοβάθμια δικαιοδοτικά όργανα μπορούν να επιλαμβάνονται και αυτεπαγγέλτως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.