Νόμος 3057/02 - Άρθρο 31

Άρθρο 31


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 86 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Έκτακτες παροχές (πριμ), καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής τους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης του τμήματος αμειβομένων αθλητών, η οποία λαμβάνεται το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των οικείων πρωταθλημάτων και κοινοποιείται υποχρεωτικά στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και στους αθλητές, που ανήκουν στη δύναμή τους. Η παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης και για όσο χρόνο μετά την έναρξη του πρωταθλήματος διαρκεί αυτή έχει ως συνέπεια την αφαίρεση των βαθμών μιας νίκης για κάθε αγώνα της αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή του τμήματος αμειβομένων αθλητών. Η απόφαση λαμβάνεται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, που επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.}

 

2. Προστίθεται νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 86 του νόμου 2725/1999 ως εξής:

 

{6. Οι πάσης φύσεως καταβολές προς τους αθλητές διενεργούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών με εντολές πληρωμής ή δίγραμμες επιταγές.}

 

3. Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 88 του νόμου 2725/1999.

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 89 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{1. Οι αθλητές με αμοιβή, καθώς και οι επαγγελματίες αθλητές, υπάγονται στην ασφάλιση των κλάδων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι εισφορές υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές των αθλητών.

 

Ειδικά για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αντί για τον κλάδο Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι αθλητές ανώνυμων αθλητικών εταιρειών μπορούν να ασφαλίζονται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, υπόχρεες δε για την καταβολή των ασφαλίστρων είναι οι ανώνυμες αθλητικές εταιρείες κατά τα 2/3 και οι αθλητές κατά το 1/3. Για τους όρους της ασφάλισης διαπραγματεύονται με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες οι οικείοι επαγγελματικοί σύνδεσμοι από κοινού με τους οικείους πανελλήνιους συνδέσμους αμειβομένων αθλητών. Η απαλλαγή από την ασφάλιση στον κλάδο υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επέρχεται μόνο από το χρόνο σύναψης ιδιωτικής ασφάλισης.

 

Η ισχύς του δευτέρου εδαφίου του άρθρου αυτού αρχίζει δύο μήνες μετά από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.