Νόμος 3057/02 - Άρθρο 29

Άρθρο 29


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 83 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{Άρθρο 83

 

1. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του ως οργάνου διοίκησης Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας ή Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών ή ως διαχειριστή Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών. Η έκπτωση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται και για τα πρόσωπα που είναι Μέλη διοίκησης Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας ή Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών ή τους έχει ανατεθεί η διαχείριση Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών ή είναι μέτοχοι Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας με συνολικό ποσοστό μεγαλύτερο του ενός τοις εκατό (1%) του μετοχικού της κεφαλαίου. Σε περίπτωση που το εν λόγω ποσοστό συμμετοχής ανήκει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή εταιρεία η υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης βαρύνει τα Μέλη και τους διοικητές τους. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις η δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται απαραιτήτως και, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία έχει στην προκειμένη περίπτωση όλες τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του αρμόδιου Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τις οποίες ασκεί αποκλειστικά δια του Προέδρου.

 

3. Οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες και τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων των μελών της διοίκησής τους, υποβάλουν προς την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) κάθε μέλους της διοίκησής τους, στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στον παρόντα νόμο για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας ή Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών ή για την ανάθεση σε αυτούς της διαχείρισης Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών και μέσα σε ένα (1) μήνα υποβάλουν αντίγραφο του ποινικού τους μητρώου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης των μελών της διοίκησης της Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας ή του Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών, ενώ ισχύει και αναφορικά με πρόσωπα τα οποία με απόφαση ή με την ανοχή των ανωτέρω φορέων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασκούν οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο που σχετίζεται με τη διοίκηση, διαχείριση ή την εκπροσώπηση των εν λόγω φορέων στο πλαίσιο οποιασδήποτε έννομης σχέσης ή δημόσιας εκδήλωσης έστω και εάν αυτή ασκείται άτυπα ή περιστασιακά.

 

4. Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 77Α του παρόντος, η μη υποβολή στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3, της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ή του αντιγράφου ποινικού μητρώου, έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη έκπτωση από το οικείο διοικητικό αξίωμα ή θέση και την αποστέρηση των οικείων εξουσιών. Η έκπτωση διαπιστώνεται ή η αποστέρηση επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

 

5. Εάν η Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία ή το Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών δεν συμμορφωθεί στην πιο πάνω απόφαση του δικαιοδοτικού οργάνου, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της, η οικεία ομάδα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα με απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.