Νόμος 3057/02 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 61 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{Άρθρο 61: Ανάθεση της διαχείρισης τμημάτων αμειβομένων αθλητών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα

 

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του αθλητικού σωματείου που διατηρεί ή ιδρύει τμήμα αμειβομένων αθλητών, η οποία λαμβάνεται με την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μπορεί να ανατεθεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο η οικονομική διαχείριση του τμήματος αμειβομένων αθλητών. Οι περιορισμοί που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2, 8, 9 και 10 του άρθρου 69 του παρόντος νόμου για την απόκτηση μετοχών ανώνυμης αθλητικής εταιρείας ισχύουν αναλόγως και για την ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης τμήματος αμειβομένων αθλητών.

 

2. Η σύμβαση για την ανωτέρω ανάθεση καταρτίζεται εγγράφως και με αυτήν καθορίζονται οι αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλομένων, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει, ιδίως, τη χρονική διάρκειά της, το ύψος και τον τρόπο κάλυψης των δαπανών και λοιπών υποχρεώσεων του τμήματος αμειβομένων αθλητών από τον αντισυμβαλλόμενο, τη συμμετοχή του στη διοίκηση του τμήματος αμειβομένων αθλητών και τις διαχειριστικές του εξουσίες. Όποιοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση, σύμφωνα με τα παραπάνω, ευθύνονται έναντι των τρίτων προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρον μαζί με το ιδρυτικό σωματείο για όλα τα χρέη που δημιουργούνται για τις ανάγκες του τμήματος αμειβομένων αθλητών κατά τη διάρκεια άσκησης των διαχειριστικών τους καθηκόντων. Η ευθύνη τους αυτή παραμένει αναλλοίωτη σε περίπτωση ίδρυσης ανώνυμης αθλητικής εταιρείας και υποκατάστασής της στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 73.

 

3. Πριν από την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το αθλητικό σωματείο υποχρεούται να υποβάλει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προς έγκριση σχέδιο της σύμβασης καθώς και τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τον αντισυμβαλλόμενο:

 

α) Φορολογική και ασφαλιστική του ενημερότητα.

 

β) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ίδιου, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή των νομίμων εκπροσώπων του, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

 

γ) Θεωρημένα αντίγραφα των φορολογικών του δηλώσεων, καθώς και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, των ισολογισμών της τελευταίας τριετίας.

 

δ) Δεσμευτικό επιχειρηματικό και διαχειριστικό σχέδιο, μαζί με εκτίμηση του περιεχομένου του από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συμβούλων, για τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ή τουλάχιστον για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της, στο οποίο θα αναφέρονται συγκεκριμένα οι πηγές και το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησής του.

 

ε) Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία α', β' και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του παρόντος νόμου.

 

4. Η σύναψη της σύμβασης επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία χορηγείται εφόσον από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει η οικονομική φερεγγυότητα και αξιοπιστία του προσώπου που ενδιαφέρεται να αναλάβει τη διαχείριση του τμήματος αμειβομένων αθλητών και, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τόσο του ίδιου όσο και των νομίμων εκπροσώπων του, καθώς και η νομιμότητα της ανάθεσης. Ανάκληση της έγκρισης ή ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης χωρίς την παραπάνω έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού έχει ως συνέπεια για το συγκεκριμένο τμήμα αμειβομένων αθλητών την απαγόρευση συμμετοχής του στα Επαγγελματικά Πρωταθλήματα ή την αποβολή του από αυτά με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται κατόπιν έκθεσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως.

 

5. Τo προβλεπόμενο στο υπό στοιχείο δ' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου επιχειρηματικό και διαχειριστικό σχέδιο, συνοδευόμενο από την εκτίμηση που προβλέπεται στην ίδια διάταξη, σε περίπτωση που δεν αφορά σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης, με ευθύνη του προσώπου που αναλαμβάνει τη διαχείριση, ανανεώνεται, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την πάροδο του χρόνου που αφορά, μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Εάν δεν τηρηθεί το επιχειρηματικό και διαχειριστικό σχέδιο, το σωματείο δικαιούται να προβεί σε έκτακτη καταγγελία της σύμβασης, χωρίς ο αντισυμβαλλόμενος να δικαιούται αποζημίωση. Τα μέρη δεν μπορούν να παρεκκλίνουν από τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου.

 

6. Εάν αυτός που αναλαμβάνει τη διαχείριση είναι νομικό πρόσωπο, για κάθε μεταβολή των μελών του, μέχρι φυσικού προσώπου, καθώς και των μελών του διοικητικού του συμβουλίου, διαχειριστών ή οργάνων διοίκησής του, υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συντέλεση κάθε μεταβολής.

 

7. Όποιος προβαίνει σε ανάληψη της οικονομικής διαχείρισης τμήματος αμειβομένων αθλητών κατά παράβαση των περιορισμών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή όποιος παραβαίνει τις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 10.000 €.

 

8. Συμβάσεις που έχουν συναφθεί κατ' εφαρμογήν του παρόντος άρθρου όπως ίσχυε κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν έχουν λήξει. Τα πρόσωπα που έχουν συνάψει με αθλητικά σωματεία τις παραπάνω συμβάσεις φέρουν την ευθύνη που προβλέπει το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου μόνο αναφορικά με τα χρέη που δημιουργούνται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να υποβάλουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προς έγκριση μέχρι την 31-12-2002 τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος στοιχεία από α' έως και ε', καθώς και τη σύμβαση, διαφορετικά επέρχονται οι συνέπειες που, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος, προβλέπονται για την ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης χωρίς την έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Οι ίδιες συνέπειες επέρχονται και στην περίπτωση που, μετά από την υποβολή των παραπάνω στοιχείων, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν χορηγήσει έγκριση της σύμβασης. Από την ανωτέρω ημερομηνία και για τις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τόσο οι περιορισμοί του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1, όσο και οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.