Νόμος 3057/02 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 60 του νόμου 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

 

{Άρθρο 60: Ίδρυση και λειτουργία Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών

 

1. Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών επιτρέπεται να ιδρύουν μόνο αθλητικά σωματεία που έχουν αποδεδειγμένα:

 

α) 2 τουλάχιστον ομάδες ερασιτεχνών αθλητών (παίδων - κορασίδων - εφήβων - νεανίδων) σε λειτουργία στον αντίστοιχο κλάδο άθλησης και οι οποίες συμμετέχουν ενεργά στα αγωνιστικά προγράμματα της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και

 

β) τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν την οικονομική βιωσιμότητα του Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών για μία τριετία.

 

2. Για την ίδρυση Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών από αθλητικό σωματείο απαιτείται:

 

α) απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του σωματείου, η οποία λαμβάνεται με την παρουσία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών και με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων,

 

β) οικονομοτεχνική μελέτη από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συμβούλων, από την οποία προκύπτει η βιωσιμότητα του υπό ίδρυση Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών για μια τριετία,

 

γ) γνώμη της οικείας ομοσπονδίας σχετικά με τη δυνατότητα βιωσιμότητας του συγκεκριμένου Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών, καθώς και την εκπλήρωση τυχόν κριτηρίων που θέτει η ίδια και

 

δ) άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η άδεια χορηγείται μόνο αφού εξακριβωθεί η νομιμότητα της ως άνω απόφασης της γενικής συνέλευσης των μελών του, ιδρυτικού σωματείου και εκτιμηθεί η βιωσιμότητα του υπό ίδρυση Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών.

 

3. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου 2 ανακαλείται, εάν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων παραβιάσεων του νόμου.

 

4. Μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της άδειας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, συγκαλείται γενική συνέλευση των μελών του ιδρυτικού σωματείου και με απόφασή της διορίζεται επιτροπή διοίκησης και διαχείρισης του Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών, η οποία αποτελείται από 3 έως 5 Μέλη. Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών καθορίζονται οι διοικητικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες της παραπάνω επιτροπής.

 

5. Τα Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών έχουν οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια σε σχέση με τα λοιπά ερασιτεχνικά τμήματα του αθλητικού σωματείου. Τηρούν ίδια Βιβλία πρακτικών για τις αποφάσεις της διοίκησης, ίδια λογιστικά Βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και καταρτίζουν ίδιο προϋπολογισμό και ισολογισμό, ο οποίος δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών. Το οικονομικό έτος των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

 

6. Με την επιφύλαξη των άρθρων 118 και 135 του παρόντος νόμου, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20 παράγραφοι 9 και 10 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001), απαγορεύεται η κρατική επιχορήγηση των Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών Αθλητικό σωματείο που διαθέτει προς όφελος του Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών μέρος έστω των επιχορηγήσεων που λαμβάνει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αποκλείεται από κάθε σχετική επιχορήγηση στο μέλλον για χρονικό διάστημα που καθορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Πολιτισμού.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.