Νόμος 3054/02 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1514/1985, όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 11 εδάφιο β' του άρθρου 1 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, ειδική επιτροπή κριτών από πέντε τουλάχιστον επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, γνώση των ερευνητικών αντικειμένων, των πεδίων ειδίκευσης του ινστιτούτου και επαρκή πείρα σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων.

 

Τα μέλη αυτής της ειδικής επιτροπής κριτών επιλέγονται από κατάλογο που προτείνει η επιτροπή του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου. Τα μέλη των επιτροπών αυτών δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι. Η ειδική επιτροπή κριτών υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων με αιτιολογημένη έκθεση. Για την αξιολόγησή τους λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη και η γνώμη του συνόλου των ερευνητών του ινστιτούτου, η οποία διατυπώνεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται ειδικά στον εσωτερικό κανονισμό του ινστιτούτου. Στην περίπτωση διορισμού διευθυντή ινστιτούτου, που είναι ενταγμένο σε ερευνητικό κέντρο, για την αξιολόγησή του λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη και η γνώμη του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου. Αν οι γνώμες του διευθυντή και των ερευνητών δεν διατυπωθούν στην προθεσμία που προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό, ο πίνακας καταρτίζεται χωρίς αυτές. Ο Υπουργός με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως διευθυντή έναν εκ των τριών πρώτων από τον οικείο πίνακα.

 

Σε περίπτωση διορισμού διευθυντή ινστιτούτου που είναι ενταγμένο σε κέντρο, διορίζεται υποχρεωτικό ο πρώτος του πίνακα.}

 

2. Η παράγραφος 1 εδάφιο η' του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2470/1997 (ΦΕΚ 40/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η. Ειδικό το επίδομα ραδιενέργειας του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Δημόκριτος) και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ορίζεται, κατά ζώνη, ως εξής:

 

Ζώνη Α' διακόσια εξήντα τέσσερα και 12/100 € (264,12) €

 

Ζώνη Β' εκατόν σαράντα έξι και 74/100 € (146,74) €

 

Ζώνη Γ' ογδόντα οκτώ και 4/100 € (88,04) €.

 

Αν το επίδομα αυτό μαζί με το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 13 του παρόντος υπολείπεται του καταβαλλόμενου κατά την 31-12-1996 ποσού του επιδόματος ραδιενέργειας, η προκύπτουσα διαφορά διατηρείται ως προσωπική.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.