Νόμος 3010/02 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μόνιμοι υπάλληλοι του ΕΤΜΟΑ, οι οποίοι αυτοδίκαια μεταφέρθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων, που υπάγονταν κατά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 98/2000 (ΦΕΚ 8/Α/2000) στο καθεστώς του νόμου [Ν] 103/1975, εξακολουθούν, για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος, να υπάγονται υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στο ίδιο καθεστώς και μετά τη μεταφορά τους στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, εφόσον επιλέξουν να διατηρήσουν το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν αντί αυτού που αυτοδίκαια ασφαλίζονται.

 

Οι διατάξεις του ως άνω εδαφίου ισχύουν και για το προσωπικό που αποχώρησε από την υπηρεσία κατά το διάστημα από 15-03-2000 μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

Οι σχετικές εισφορές παρακρατούνται από τους εκκαθαριστές των αποδοχών των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και αποδίδονται ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού για τον ίδιο σκοπό αποτελούν και οι παρακρατηθείσες και οφειλόμενες εισφορές του ανωτέρω προσωπικού, για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στο καθεστώς του νόμου [Ν] 103/1975, οι εισφορές που παρακρατούνται από πρώην μόνιμους υπαλλήλους του Ε.Τ.Μ.Ο.Α., που έχουν ήδη μεταταγεί σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα και έχουν επιλέξει κατά την ισχύουσα νομοθεσία το καθεστώς του νόμου [Ν] 103/1975, καθώς και τυχόν πλεονάσματα του οικείου λογαριασμού του νόμου [Ν] 103/1975.

 

Οι εν λόγω υπάλληλοι, κατά την αποχώρηση τους από την υπηρεσία, λαμβάνουν το προβλεπόμενο βάσει των διατάξεων του νόμου [Ν] 103/1975, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, εφάπαξ βοήθημα ή επιστροφή εισφορών κατά τις εκάστοτε ισχύουσες περί επιστροφής εισφορών διατάξεις.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο καταβολής των παραπάνω παροχών.

 

2. Οι υπάλληλοι που αποχώρησαν από το ΕΤΜΟΑ πριν από την κατάργηση του λόγω μετάταξης και δεν δικαιούνται την επιστροφή των εισφορών τους καθώς και οι υπάλληλοι που δεν θα επιλέξουν το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν πριν από τη μεταφορά τους στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων λαμβάνουν το βοήθημα του νόμου [Ν] 103/1975 κατά τη συνταξιοδότησή τους και για τον υπολογισμό του εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για όλους τους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από οποιοδήποτε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, χωρίς ταυτόχρονη συνταξιοδότηση.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.