Νόμος 2972/01 - Άρθρο 48

Άρθρο 48


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα εδάφια α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3789/1957 (ΦΕΚ 210/Α/1957) τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να ορίζεται παράβολο το οποίο κατατίθεται υπέρ του ειδικού λογαριασμού του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, για την υποβολή και συζήτηση ή την τροποποίηση παντός κανονισμού εργασίας καταρτιζομένου σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3789/1957 (ΦΕΚ 210/Α/1957).

 

Από την υποχρέωση καταβολής του ανωτέρω παραβόλου εξαιρούνται οι επιχειρήσεις και οι εκμεταλλεύσεις ασκούμενες υπό του Δημοσίου ή για λογαριασμό αυτού.}

 

2. Η Κεντρική Επιτροπή Εποπτείας και Συντονισμού Εφαρμογής του νόμου 2643/1998 που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να αποτελείται και από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου.

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.