Νόμος 2972/01 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Γνωστοποίηση στοιχείων των λοιπών συνδικαιούχων στο λογαριασμό υπαλλήλων ή συνταξιούχων που απεβίωσαν


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999) εφαρμόζεται και για το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η ισχύς της διάταξης αυτής για το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου [Ν] 2703/1999 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2703/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στις ανωτέρω περιπτώσεις και όταν τα αχρεωστήτως πιστωθέντα ποσά έχουν αναληφθεί εν όλω ή εν μέρει από τρίτα πρόσωπα, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται, ύστερα από αίτηση του φορέα μισθοδοσίας ή συνταξιοδότησης, να γνωστοποιούν σε αυτόν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση των λοιπών συνδικαιούχων του λογαριασμού των υπαλλήλων ή συνταξιούχων που απεβίωσαν, καθώς και όποια στοιχεία έχουν για το πρόσωπο που ανέλαβε τις αχρεωστήτως πιστωθείσες αποδοχές ή συντάξεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.