Νόμος 2956/01 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Έλεγχος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται εντός οκτώ μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καθορίζονται ο τρόπος, το περιεχόμενο, τα όργανα και η διαδικασία για τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου στις υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και των Εταιρειών των άρθρων 8, 9 και 10 του παρόντος.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία για τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου, ως προς τη νομιμότητα και την κανονικότητα των πάσης φύσεως δαπανών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και των Εταιρειών των άρθρων 8, 9 και 10 του παρόντος.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται ο τρόπος, το περιεχόμενο, τα όργανα και η διαδικασία για τη διενέργεια ελέγχων σε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου ως προς την εκτέλεση, τη διαχείριση και την τεχνική στήριξη προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που ανατίθενται σε αυτά από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.