Νόμος 2956/01 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Θέματα λειτουργίας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998), όπως συμπληρώθηκε με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000), καθώς και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση τα θέματα κρίσεων, τοποθετήσεων και μεταθέσεων προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε επίπεδο τμήματος υπάγονται στην αρμοδιότητα πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αποτελείται από: α) τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους με βαθμό Διευθυντή, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και β) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με βαθμό τουλάχιστον Α'. Με την ίδια απόφαση ορίζονται μεταξύ των διοριζομένων μελών ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής του, ο γραμματέας του Συμβουλίου, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη, εκτός των αιρετών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του [Π] Υπαλληλικού Κώδικα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.