Νόμος 2954/01 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Συναφείς ρυθμίσεις με τη φορολογία εισοδήματος και περί φορολογικών κυρώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1146/1972 (ΦΕΚ 64/Α/1972) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, για την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος, η αξία του οχήματος ως εμπορεύματος, εκτός αν προκύπτει μεγαλύτερη με βάση το συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, οπότε και λαμβάνεται υπόψη αυτή.

 

Ειδικά, για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία και στοιχεία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ο φόρος που καταβάλλεται κατά το χρόνο μεταβίβασης οχήματος ως εμπορεύματος υπολογίζεται επί της αξίας που προσδιορίζεται με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, η δε πραγματική αξία πώλησης φορολογείται με τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος και συμψηφίζεται ο φόρος που καταβλήθηκε.}

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για μεταβιβάσεις οχημάτων που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση του νόμου και μετά.

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) καταλαμβάνουν και τους τόκους από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι καταβάλλονται από 01-08-2001 μέχρι και 31-12-2001.

 

4. Στην περίπτωση στ' του άρθρου 50 του νόμου 2873/2000 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

 

{Ειδικά οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του νόμου 2238/1994, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 20 του άρθρου 4 του παρόντος, ισχύουν για τα φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων φορολογίας εισοδήματος που εκδίδονται ή εκδόθηκαν από 01-01-2000 και μετά και δεν έχουν οριστικοποιηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο.}

 

5. Το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 19 του νόμου [Ν] 820/1978 (ΦΕΚ 174/Α/1978) αυξάνεται σε δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές και από 01-01-2002 σε 6.000 ευρώ.

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας όταν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι ο υποκείμενος στο φόρο, ως λήπτης εικονικού φορολογικού στοιχείου ή στοιχείου το οποίο νόθευσε αυτός ή άλλοι για λογαριασμό του, διενήργησε έκπτωση φόρου εισροών ή έλαβε επιστροφή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο, με βάση πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ισόποσο με το τριπλάσιο του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε ή δεν απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει τελικά ποσό φόρου για καταβολή.}

 

7. Τα εδάφια δεύτερο και έβδομο της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του νόμου 2523/1997 καταργούνται

 

8. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 21 του νόμου 2523/1997 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου η παραγραφή αρχίζει από το χρόνο διαπίστωσης του αδικήματος, ο οποίος προσδιορίζεται από την ημερομηνία θεώρησης του οικείου πορίσματος του φορολογικού ελέγχου από τον προϊστάμενο της αρχής που διενήργησε τον έλεγχο.}

 

9. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 21 του νόμου 2523/1997 ισχύουν ανάλογα και για τα αδικήματα των περιπτώσεων ζ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 1591/1986 (ΦΕΚ 50/Α/1986), για τα οποία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δεν έχει επέλθει παραγραφή κατά τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

 

10. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του νόμου 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α/1999) εφαρμόζονται ανάλογα και για τις περιπτώσεις που μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου 2836/2000 (ΦΕΚ 168/Α/2000) καταβλήθηκαν οι οικείες διαφορές φόρων μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης που ίσχυαν κατά το χρόνο παραλαβής του.

 

11. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 100/1998 (ΦΕΚ 96/Α/1998) προστίθεται περίπτωση η', που έχει ως εξής:

 

{η) Για οικοδομήματα αεροδρομίων που χρησιμοποιούνται ως αεροσταθμοί επιβατών, σε 4%.}

 

12. Στο τέλος του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 100/1998 προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής:

 

{5. Για τις εγκαταστάσεις αεροδρομίων, τα ποσοστά απόσβεσης ορίζονται ως εξής:

 

α) Αεροδιάδρομοι, σε 4%.

β) Γέφυρες διέλευσης αεροσκαφών, σε 4%.

γ) Χώροι πίστας αεροδρομίου για στάθμευση αεροσκαφών, σε 4%.

δ) Γέφυρες επιβίβασης επιβατών και σύστημα τροφοδοσίας επεξεργασμένου αέρα, σε 4%.

ε) Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποσκευών, σε 4%.

στ) Υπόγειο σύστημα παροχής ρεύματος 400 ΗΖ στα αεροσκάφη, σε 10%.

ζ) Οπτικά αεροβοηθήματα:

ζ)α) Εργασίες κατασκευής, σε 4%.

ζ)β) Εξοπλισμός, σε 5%.

η) Τηλεπικοινωνιακά συστήματα, σε 4%.}

 

13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 100/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Για τα πλοία και λοιπά πλωτά μέσα, χωρητικότητας φορτίου κάτω των 500 τόνων, το ποσοστό απόσβεσης ορίζεται σε 20% για το πρώτο έτος εκμετάλλευσής τους υπό ελληνική σημαία, σε 10% ετησίως από το δεύτερο έως και το πέμπτο έτος και 5% για το έκτο και καθένα από τα επόμενα έτη εκμετάλλευσής τους.}

 

14. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 11, 12 και 13 ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.