Νόμος 2947/01 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Θέματα διαφημίσεων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000), μετά τις λέξεις Ολυμπιακά αθλήματα προστίθεται η φράση και γενικά Ολυμπιακές εκδηλώσεις.

 

2. Στο τέλος του άρθρου 2 του νόμου 2833/2000 προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής:

 

{8. Κατ' εξαίρεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η ανάρτηση διαφημίσεων επί των καλυμμάτων των ικριωμάτων σε κτίρια των οποίων οι όψεις ανακαινίζονται, κατά τη διάρκεια των εργασιών ανάπλασης και ανάδειξης της περιοχής της ίδιας παραγράφου και των στοιχείων της, οι οποίες εκτελούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας.

 

Το δικαίωμα της ανάρτησης ανήκει στην Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία και μπορεί να παραχωρείται σε τρίτους. Το αντάλλαγμα που επιτυγχάνεται κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη της δαπάνης του προγράμματος αποκατάστασης των όψεων των κτιρίων της περιοχής της παραγράφου 1. Η ανάρτηση διαρκεί όσο και οι εργασίες ανακαίνισης επί των όψεων των κτιρίων και, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

 

9. Υπαίθρια διαφήμιση συνιστά, πέραν των γενικώς οριζομένων κατά τις κείμενες διατάξεις, και η προβολή, με κάθε τρόπο και μέσο, μηνυμάτων στις εσωτερικές επιφάνειες των κτιρίων οι οποίες είναι προσιτές στην κοινή θέα. Επιτρέπονται οι επαγγελματικές επιγραφές οι οποίες τοποθετούνται στις κύριες εισόδους των κτιρίων ή στις προθήκες και τις θύρες των ισογείων καταστημάτων και γραφείων, εφόσον δηλώνουν την επωνυμία και το αντικείμενο της εντός του κτιρίου ή τμήματος αυτού ασκούμενης δραστηριότητας ή την ιδιότητα των ενοίκων και η δευτεροβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου εγκρίνει τη μορφή τους, τις διαστάσεις, το είδος των χρησιμοποιούμενων υλικών, το χρωματισμό, τη θέση, τον τρόπο στερέωσής τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

Στην περίπτωση που οι επαγγελματικές επιγραφές τοποθετούνται σε κτίρια, οικοδομήματα ή στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου αυτών που έχουν χαρακτηρισθεί ή χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η μορφή των επιγραφών, οι διαστάσεις τους, το είδος των χρησιμοποιούμενων υλικών, ο χρωματισμός, η θέση, ο τρόπος στερέωσής τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια εγκρίνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

 

10. Προσφυγή παραβάτη ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων κατά πράξεων που εκδίδονται σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

 

11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στο τμήμα της πόλεως των Αθηνών, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακό με τα προεδρικά διατάγματα της 21-09-1979 (ΦΕΚ 567/Δ/1979) και της 26-05-1989 (ΦΕΚ 411/Δ/1989) και δεν περιλαμβάνεται στην περιοχή της παραγράφου 1 του παρόντος. Άδειες για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων στο τμήμα αυτό, οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου, λήγουν αυτοδικαίως μετά παρέλευση 40 ημερών, από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.