Νόμος 2941/01 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μισθωτοί της Ελληνικά Ναυπηγεία Ανώνυμη Εταιρεία, των οποίων η σύμβαση εργασίας θα καταγγελθεί ύστερα από αίτησή τους στα πλαίσια εξυγίανσης της εταιρείας και πώλησης των μετοχών της, ήτοι από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την οριστική μεταβίβαση των μετοχών της στον νέο ιδιοκτήτη και πάντως όχι πέραν της 31-12-2002, και δεν έχουν ήδη συμπληρωμένες τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης από τον κύριο ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού:

 

α) Αυτοαπασχόλησης

β) Νέων θέσεων εργασίας

γ) Επανακατάρτισης

δ) Τακτικής επιδότησης ανεργίας

ε) Ειδικής επιδότησης ανεργίας.

 

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν μέσα σε δέκα ημέρες από την καταγγελία της σύμβασης υπεύθυνη δήλωση στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 

2. Αίτηση για την καταγγελία της σύμβασής τους πρέπει να υποβάλλουν στην εταιρεία οι ενδιαφερόμενοι μισθωτοί εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η αίτηση - δήλωση αυτή είναι μη ανακλητή.

 

Αν η συμπλήρωση των προϋποθέσεων ηλικίας και ενσήμων για την ένταξη στο πρόγραμμα ειδικής επιδότησης επέρχεται στο χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση έως τις 31-12-2002, τότε η μεν αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην πιο πάνω αναφερόμενη τρίμηνη προθεσμία, η δε καταγγελία της σύμβασης θα γίνει μετά την ημερομηνία συμπλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών και πάντως όχι πέραν της 31-12-2002.

 

Η εταιρεία με απόφασή της μπορεί να απορρίψει αίτηση μισθωτού της ή να καταγγείλει τη σύμβασή του μεταγενέστερα, αλλά όχι πέραν της 31-12-2003, αν κρίνει αυτό απαραίτητο για την πρόοδο των εργασιών της.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υπαγωγής των μισθωτών που τους καταγγέλθηκε η σύμβαση στα προγράμματα α έως και δ της παραγράφου 1, καθώς επίσης η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών και το ύψος των καταβαλλόμενων χρηματικών ποσών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

4. Στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας έχουν δικαίωμα να ενταχθούν μισθωτοί που είναι ασφαλισμένοι στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων, εφόσον την ημέρα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

(1) Για πλήρη σύνταξη γήρατος από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων να έχουν συμπληρώσει:

 

α. Οι άνδρες ηλικία 59 ετών και οι γυναίκες ηλικία 54 ετών και 2.700 ημέρες ασφάλισης.

β. Οι άνδρες ηλικία 56 ετών και οι γυναίκες 51 ετών και 8.200 ημέρες ασφάλισης.

γ. Άνδρες και γυναίκες ηλικία 52 ετών και 8.700 ημέρες ασφάλισης.

δ. Άνδρες και γυναίκες ηλικία 49 ετών και 8.700 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 5.700 στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

ε. Οι άνδρες ηλικία 54 ετών και οι γυναίκες ηλικία 49 ετών και 2.700 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 1.800 στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

στ. Γυναίκες ηλικία 49 ετών και 3.700 ημέρες εργασίας, εφόσον θα είναι μητέρες με ανήλικο παιδί, κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης του 55ου έτους της ηλικίας τους, δηλαδή κατά την ημερομηνία κανονικής συνταξιοδότησής τους.

ζ. Οι οικοδόμοι να έχουν συμπληρώσει ηλικία 52 ετών και 2.700 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 1.800 σε οικοδομικές εργασίες.

 

(2) Για μειωμένη σύνταξη γήρατος από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων να έχουν συμπληρώσει:

 

α. Οι άνδρες ηλικία 54 ετών και οι γυναίκες ηλικία 49 ετών και 8.200 ή 2.700 ημέρες ασφάλισης.

β. Άνδρες και γυναίκες ηλικία 47 ετών και 8.700 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 5.700 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

γ. Γυναίκες ηλικία 44 ετών και 3.700 ημέρες ασφάλισης, εφόσον θα είναι μητέρες με ανήλικο παιδί κατά την συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας τους.

 

(3) Μηχανικοί ασφαλισμένοι στο Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων ηλικία 54 ετών (συμπληρωμένα) και 20 χρόνια ασφάλισης.

 

5. Η διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι μέχρι τη συμπλήρωση των ισχυουσών σήμερα προϋποθέσεων για λήψη πλήρους ή μειωμένης συντάξεως γήρατος και δεν θα υπερβαίνει τους 72 μήνες. Αν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης συντάξεως γήρατος, όχι όμως και πλήρους, η ειδική επιδότηση συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου πλήρους συνταξιοδότησης, όχι όμως πέραν του ανώτατου χρονικού ορίου αυτής, ήτοι των 72 μηνών.

 

Το μηνιαίο επίδομα της ειδικής επιδότησης ανεργίας θα είναι ίσο με το 75% του καταβαλλόμενου κατά τη λύση της σύμβασης μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλάσιου του καταβαλλόμενου ημερομισθίου και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 385.000 δραχμών. Η μηνιαία αυτή ειδική επιδότηση ανεργίας θα αναπροσαρμόζεται κατ' έτος, αρχής γενομένης από 01-01-2002 κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

6. Κατά το διάστημα της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των επιδοτουμένων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, καθώς και των απαιτούμενων από την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 825/1978, όπως ισχύει κάθε φορά, χρονικών προϋποθέσεων. Οι εισφορές για κύρια ασφάλιση υπολογίζονται επί της ανώτερης ασφαλιστικής κλάσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης στην οποία κατατάσσονται οι επιδοτούμενοι βάσει των πράγματι καταβληθεισών αποδοχών τους. Επί της κλάσης αυτής, όπως κάθε φορά ισχύει, θα εξακολουθήσει η καταβολή των εισφορών καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης. Οι εισφορές για επικουρική ασφάλιση υπολογίζονται επί των αυτών ποσών της κύριας ασφάλισης, πλην του Ειδικού Λογαριασμού Πρόσθετων Παροχών, στον οποίο καταβάλλονται οι εισφορές που ισχύουν κάθε φορά γι' αυτόν.

 

Όσοι μισθωτοί ήταν ασφαλισμένοι για τουλάχιστον 6 μήνες κατά τους τελευταίους 12 μήνες της εργασίας τους στον κλάδο των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδομικών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων λόγω της ειδικότητάς τους ή της φύσης της εργασίας τους θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται στον κλάδο αυτόν καθ' όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας.

 

7. Στον αριθμό ημερών ασφάλισης κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατά τα παραπάνω, συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου [Ν] 1358/1983, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, καθώς και το σύνολο των ημερών εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση την περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τις διατάξεις περί 35ετίας στην οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 825/1978, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

8. Οι μισθωτοί που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό θα συνταξιοδοτηθούν με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν δε μεταβολή του νομικού πλαισίου σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και του υπολογισμού της σύνταξης που χορηγείται δεν βλάπτει τους ασφαλισμένους της κατηγορίας αυτής.

 

9. Για την ένταξη και την επιδότηση των μισθωτών στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας, πέραν των παραπάνω διατάξεων, ισχύουν οι διατάξεις περί επιδοτήσεως των κοινών ανέργων από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Η ειδική επιδότηση ανεργίας θα διακόπτεται αν υπάρξει οποιασδήποτε μορφής απασχόληση του επιδοτουμένου.

 

10. Στους μισθωτούς της εταιρείας που τους καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, καταβάλλεται η προβλεπόμενη αποζημίωση των άρθρων 1 και 3 του νόμου [Ν] 2112/1920 (απρόθεσμη καταγγελία συμβάσεως εργασίας υπαλλήλου) προσαυξημένη κατά 70% σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας και κατά 100% σε όσους ενταχθούν στα υπόλοιπα προγράμματα.

 

11. Όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτού. Επίσης όσοι εργαζόμενοι συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αλλά εντός του 2001, δεν θα υπαχθούν στο πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης της ανεργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 3, θα τους καταβληθεί όμως η πλήρης νόμιμη αποζημίωση των άρθρων 1 και 3 του νόμου [Ν] 2112/1920 προσαυξημένη κατά 70%.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.