Νόμος 2937/01 - Άρθρο 22h

Άρθρο 22H: Προσωπικό της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Συνιστώνται δέκα (10) θέσεις προσωπικού της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων, ως εξής:

 

α. Εννέα (9) θέσεις μόνιμου προσωπικού, από τις οποίες:

 

α)α. Τρεις (3) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων, η μία στο βαθμό του διευθυντή

β)β. Μία (1) θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολογικών Εφαρμογών

γ)γ. Μία (1) θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού

δ)δ. Μία (1) θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού

ε)ε. Δύο (2) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού

στ)στ. Μία (1) θέση οδηγού.

 

Ως προς τα προσόντα διορισμού του προσωπικού στις θέσεις αυτές ισχύουν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 194/1988 Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΦΕΚ 84/Α/1988), όπως ισχύει.

 

β. Μία (1) θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή.

 

Για την προσωρινή πλήρωση των παραπάνω θέσεων επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης για διάστημα μέχρι δύο ετών. Η απόσπαση αυτή δύναται να ανανεώνεται

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.